Στην 1η Τροποποίηση της υπ. αρ. υπουργικής απόφασης 6059/22-12-2022 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 153/22-01-2021 (B΄326) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του υπο-μέτρου 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική & διατοπική)» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (B΄6850) προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε την σχετική απόφαση

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A744653%CE%A0%CE%93-%CE%9E%CE%94%CE%9D?inline=true

Featured Image