Δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διαύγεια η σχετική απόφαση.

Πιο συγκεκριμένα στην 8η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 166/07-04-2022 Απόφασης πρόσκλησης του Υποέργου «Sub 4. Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5164848), (ΑΔΑ: ΨΦ6Χ4653ΠΓ-ΦΟΩ) όπως ισχύει, ως εξής: 1. Η περίπτωση 2, της υποπαραγράφου 16.1, της παραγράφου 16, διαγράφεται, και οι περιπτώσεις 3 έως 13, της ίδιας υποπαραγράφου, αναριθμούνται σε περιπτώσεις 2 έως 12, προχώρησε το ΥπΑΑΤ.

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A044653%CE%A0%CE%93-%CE%95%CE%9A%CE%A7?inline=true

Featured Image