Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Με την παρούσα εγκύκλιο, σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής (3) εγκυκλίου, κοινοποιούνται τα υποδείγματα του 2ου και του 3ου παραδοτέου των παρόχων προς τον ΕΦΔ, σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 8, 9 και 12 του άρθρου 16 και της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 17 της υπ’ αριθ. 3597/15.9.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπλέον, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των υποδειγμάτων και την ανάρτησή τους στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του υπο-Μέτρου 2.1.

Οδηγίες

Featured Image

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 της υπ’ αριθ. 3597/15.9.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 2ο παραδοτέο προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) περιλαμβάνει τον τίτλο της συμβουλής (εξατομίκευση του επιλεγμένου είδους συμβουλής), την τεκμηρίωση και το αναλυτικό περιεχόμενο της συμβουλής, το φύλλο ελέγχου (check list) ενεργειών για την εφαρμογή της συμβουλής, που αποτελεί μορφή συμβουλευτικού πρωτοκόλλου μεταξύ παρόχου-ωφελουμένου, και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της. Για την κατάρτισή του ο πάροχος χρησιμοποιεί τα ευρήματα του 1ου παραδοτέου και πιθανόν επιπλέον μέσα, μετρήσεις και επισκέψεις.

Δείτε όλη την εγκύκλιο

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%9D54653%CE%A0%CE%93-%CE%95%CE%A91?inline=true

Featured Image