Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

Μεταξύ άλλων διατάξεων το νομοσχέδιο περιέχει και διατάξεις αρμοδιότητας υπ.Εργασίας (άρθρα 68,69,70)

Συγκεκριμένα :

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 68: Με το άρθρο 56 του ν. 4811/2021 (Α’ 108), περί αγροτικής δραστηριότητας και διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξήθηκε το όριο της απαιτούμενης ισχύος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όριο που αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως εξής: «Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περ. ζ’. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνονται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η μονάδα, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από πεντακόσια (500) KW».
Το αντίστοιχο, όμως, όριο της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικώς με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον πρώην Ο.Γ.Α. του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) παραμένει μέχρι σήμερα στα εκατό (100) kW. Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει τα διαφορετικά αυτά όρια των ως άνω προϋποθέσεων, εναρμονίζοντάς τα από 1ης.1.2023, προκειμένου αγρότες που εγκαθιστούν και διαχειρίζονται φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από πεντακόσια (500 kW) αλλά δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μια πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μ.Α.Α.Ε., να έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον πρώην Ο.Γ.Α. και όχι ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

Άρθρο 69: Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η απλούστευση της διαδικασίας πρόσληψης και απασχόλησης των υπαλλήλων που εργάζονται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ν. 1077/1980 (A’ 225).

Γιατί αποτελεί πρόβλημα

Άρθρο 68: Οι αγρότες που εγκαθιστούν και διαχειρίζονται φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από πεντακόσια (500 kW) αλλά δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μια πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μ.Α.Α.Ε., έχουν μέχρι σήμερα την υποχρέωση καταβολής των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών ασφαλισμένων (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.) του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και όχι των χαμηλότερων ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον πρώην Ο.Γ.Α., μολονότι για τη Φορολογική Διοίκηση το εισόδημά τους από την δραστηριότητά τους αυτή θεωρείται αγροτικό από την έναρξη ισχύος του άρθρου 56 του ν. 4811/2021 (Α’ 108).

Άρθρο 69: Για την απασχόληση προσωπικού ξενοδοχείων προβλεπόταν η ύπαρξη βιβλιαρίων εργασίας μισθωτών ξενοδοχείων, τα οποία εκδίδονταν από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α. Ωστόσο, η συμμετοχή της Δ.ΥΠ.Α. σε αυτή τη διαδικασία δημιουργούσε ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις και υψηλό διοικητικό βάρος, καθώς πληθώρα βιβλιαρίων δεν παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους και παραμένουν στο αρχείο των ΚΠΑ2.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 68

Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων για φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα -Τροποποίηση περ. δ) παρ. 5 άρθρου 40 ν. 4387/2016

  1. Στην περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί των ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) η φράση «φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kW» αντικαθίσταται από τη φράση «φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από πεντακόσια (500 kW)», και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 1-3 έχουν:
α) Οι ασφαλισμένοι κατά το άρθρο 55 του ν. 4387/2016, αγρότες και λοιπές κατηγορίες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις, ασφαλίζονται ή αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).

β) Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, και οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, εξαιρούμενοι της ασφάλισής τους ως μισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστημα των 150 ημερών μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.

γ) Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο μέτρο της πρώιμης παύσης της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1096/88 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988, σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας. Η ένταξη στο ανωτέρω μέτρο δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον Ε.Φ.Κ.Α., τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου, και μέχρι συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόμενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το μέτρο λήξει πριν τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους ηλικίας των εντασσομένων σε αυτό.

δ) Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε), καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από πεντακόσια kW (500 kW).».

  1. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.1.2023.

Άρθρο 69

Κατάργηση βιβλιαρίων εργασίας μισθωτών ξενοδοχείων – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 1 στον ν. 1077/1980 – Υποχρεώσεις εργοδοτών – Αντικατάσταση άρθρου 3 ν. 1077/1980 -Κατάργηση άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 ν. 1077/1980

  1. Στο άρθρο 1 του ν. 1077/1980 (Α’ 225), περί της απασχόλησης προσωπικού ξενοδοχείων και των προϋποθέσεων απασχόλησης, προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Η πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. α) της παρ. 1 αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων ιατρικών βεβαιώσεων. Η πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. β) της παρ. 1 αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου.».

  1. Το άρθρο 3 του ν. 1077/1980, περί των υποχρεώσεων εργοδοτών, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Υποχρεώσεις εργοδοτών
  2. Ο εργοδότης προσλαμβάνει ή απασχολεί προσωπικό, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1. Η επιχείρηση τηρεί φάκελο του κάθε εργαζόμενου με τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσδιορίζονται στην παρ. 1Α του άρθρου 1, ο οποίος επιδεικνύεται όταν ζητείται στα αρμόδια όργανα ελέγχου.
  3. Κατά των εργοδοτών, οι οποίοι προσλαμβάνουν ή απασχολούν μισθωτούς κατά παράβαση του άρθρου 1, επιβάλλονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).».
  4. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται:

α) τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του ν. 1077/1980,

β) η υπ’ αρ. 40073/2.3.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί καθιερώσεως ενιαίου βιβλιαρίου Εργασίας και Υγείας Μισθωτών Ξενοδοχείων» (Β’ 135), και

γ) η υπ’ αρ. 40074/2.3.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί καθορισμού τύπου, περιεχομένου, τρόπου εκδόσεως, συμπληρώσεως, ανανεώσεως κλπ. του Βιβλιαρίου Εργασίας και Υγείας Μισθωτών Ξενοδοχείων των Ν. 1077/80 και Α.Ν. 2520/40» (Β’ 135).

Δείτε όλο το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης,  θέτει από σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ.

Σκοπός του σχεδίου νομοσχεδίου είναι:

– η σύσταση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», ήτοι ενός αυτοτελούς και υπερσύγχρονου Δημόσιου Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αφιερωμένου κατά τρόπο εμβληματικό, στην αποκλειστική φροντίδα και περίθαλψη των παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες, το οποίο θα παρέχει δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες και νοσηλεία σε παιδιά που πάσχουν από καλοήθη και κακοήθη νοσήματα, θα υποστηρίζει ψυχολογικά τα πάσχοντα παιδιά και τις οικογένειές τους και θα εφαρμόζει νέες μεθόδους και μορφές νοσηλείας και ιατρικής εν γένει περίθαλψης, με σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας με έμφαση στις παιδικές νεοπλασματικές ασθένειες,

– η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και η προστασία της δημόσιας υγείας, με την παράταση των αναγκαίων προς τούτο ρυθμίσεων,

– η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, όπως η ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού και επιβολής του ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη φαρμακευτικών προϊόντων που προμηθεύεται η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για τα δημόσια νοσοκομεία, η βελτίωση του τρόπου είσπραξης του κυριότερου πόρου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας υπό τη μορφή απευθείας κράτησης από τους προμηθευτές, ο εμπλουτισμός των ειδικοτήτων, οι οποίες δύνανται να απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας με καθεστώς παροχής υπηρεσιών, η υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό της Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας στη λειτουργία του Οργανισμού, η αναλογικότερη εκπροσώπηση στο Συλλογικό όργανο διοίκησης διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η διευκόλυνση των αποσπάσεων προς το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας με την κατάργηση της πρόβλεψης ελάχιστης χρονικής διάρκειας της απόσπασης, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη, έστω και των εποχικών, αυξημένων αναγκών του εν λόγω νοσοκομείου,

– και η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας στις διαδικασίες για πρόσληψη στον ξενοδοχειακό κλάδο και για λήψη επιδότησης ανεργίας.

Read more at Taxheaven

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ