Στις 15 Μαρτίου ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους αγρότες αναφορικά με τα νέα Σχέδια Βελτίωσης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον ιστότοπο www.ependyseis.gr, και θα διαρκέσουν έως και τις 16 Μαΐου.

Η πρόσκληση αφορά στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 180.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα της πρόσκλησης.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

  1. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει:

1.1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

1.2. Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.

1.3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

1.4. Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982.

1.5. Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.

1.6. Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

  1. Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, πρέπει:

2.1. Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.

2.2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

2.3. Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2033. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

2.4. Να είναι δικαστικά φερέγγυα.

2.5. Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

Τι ισχύει για την αγορά γης

Σύμφωνα με το κείμενο των σχεδίων βελτίωσης, η αγορά πρέπει να αφορά αγροτεμάχιο το οποίο είναι όμορο με ιδιόκτητο αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης. Μετά την ολοκλήρωσή της το νεοαποκτηθέν αγροτεμάχιο πρέπει να κατέχεται κατά πλήρη κυριότητα. Δεν είναι επιλέξιμο το τίμημα κατά το ποσό το οποίο υπερβαίνει την αντικειμενική τιμή της περιοχής ή, εφόσον δεν υφίσταται αντικειμενική τιμή, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εκτίμηση της ΔΟΥ.

Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς

Επίσης, δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον πωλητή μετά τις 31 Αυγούστου 2022.

Η δαπάνη για την αγορά γης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Πίνακας 3. Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων αγοράς γης
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Δ1
Νόμιμη κατοχή και
χωροθέτηση
Ιδιοκτησία
αγροτεμαχίου
δικαιούχου
(αγοραστή)
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας και β) Μεταγραφή στο
Υποθηκοφυλακείο ή Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου.
Ιδιοκτησία
αγροτεμαχίου πωλητή
α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας και β) Μεταγραφή στο
Υποθηκοφυλακείο ή Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου.
Χωροθέτηση
αγροτεμαχίου
Εφόσον από τα ανωτέρω συμβόλαια δεν αποδεικνύεται το
όμορο της χωροθέτησης του προς αγορά αγροτεμαχίου,
προσκομίζεται χάρτης της περιοχής (π.χ. από το Google earth)
στον οποίο αποτυπώνονται με πρόσφορο τρόπο τόσο το
ιδιόκτητο όσο και το προς αγορά αγροτεμάχιο.
Δ4 Εύλογο κόστος
υλοποίησης Γενική περίπτωση
Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αντικειμενική αξία της
περιοχής ή, εφόσον δεν υπάρχει αντικειμενική αξία, εκτίμηση
του δικαιούχου σχετικά με την αξία του αγροτεμαχίου. Σε κάθε
περίπτωση η εκτίμηση του δικαιούχου επαληθεύεται κατά την
υλοποίηση της επένδυσης από την εκτίμηση της Δ.Ο.Υ.,
διαφορετικά γίνεται η σχετική μείωση από την επιτροπή
παρακολούθησης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ