Η Ρουμανία ενέκρινε πρόσφατα τον νόμο αριθ. 81/2021 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, το οποίο μεταφέρει την Οδηγία της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Αυτός ο νόμος, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 15 Απριλίου 2022, ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών εντός της αλυσίδας εφοδιασμού σχετικά με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην πώληση γεωργικών και τροφίμων στη Ρουμανία, ανεξάρτητα από το πού τα προϊόντα είχαν αρχικά παραχθεί ή κατασκευαστεί.

Η εφαρμογή του Νόμου δομείται γύρω από μια προοδευτική κλίμακα που συγκρίνει τη σχετική διαπραγματευτική ή διαπραγματευτική δύναμη των μερών ανάλογα με τον κύκλο εργασιών τους. Ο Νόμος εφαρμόζεται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που πραγματοποιούνται σε σχέση με την πώληση γεωργικών ή τροφίμων από:

 • προμηθευτές των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σε αγοραστές των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ·
 • προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ αλλά κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, σε αγοραστές των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ·
 • προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ αλλά κάτω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, σε αγοραστές των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ·
 • προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ αλλά κάτω των 150 εκατομμυρίων ευρώ, σε αγοραστές των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ· και
 • προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 150 εκατ. ευρώ αλλά κάτω των 350 εκατ. ευρώ, σε αγοραστές των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 350 εκατ. ευρώ.

Όταν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απαγορεύεται στον αγοραστή να εμπλέκεται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων:

 • υπέρβαση της προθεσμίας πληρωμής κατά περισσότερες από 15 ημερολογιακές ημέρες για τα ευπαθή προϊόντα ή κατά περισσότερες από 30 ημερολογιακές ημέρες για τα μη ευπαθή προϊόντα·
 • ορισμός προθεσμίας ειδοποίησης μικρότερης των 30 εργάσιμων ημερών για την ακύρωση παραγγελιών για γεωργικά ή τρόφιμα·
 • τη μονομερή τροποποίηση των ρητρών μιας εμπορικής σύμβασης για γεωργικά ή τρόφιμα, όπου οι ρήτρες αυτές αναφέρονται στη συχνότητα, τη μέθοδο, τον τόπο, το ημερολόγιο, τον όγκο της προμήθειας, την παράδοση τέτοιων προϊόντων, τα πρότυπα ποιότητας, τους όρους πληρωμής ή τις τιμές·
 • τιμολόγηση ή αίτημα πληρωμής από τον προμηθευτή για οποιοδήποτε κόστος άλλο από αυτό που αναφέρεται συγκεκριμένα στη σύμβαση (λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος που σχετίζεται με την επέκταση του δικτύου διανομής του αγοραστή ή με εκδηλώσεις για την προώθηση της δραστηριότητας ή της εικόνας του αγοραστή δεν μπορεί να μετακυλίεται στους προμηθευτές) ;
 • την εφαρμογή οικονομικών και εμπορικών εκπτώσεων ή μειώσεων των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει το 20% της αξίας των τιμολογίων μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή για γεωργικά ή τρόφιμα·
 • ζητώντας από τον προμηθευτή να επωμιστεί το κόστος της απώλειας ή της φθοράς των γεωργικών ή τροφίμων, που συμβαίνει στις εγκαταστάσεις του αγοραστή μετά την παραλαβή των προϊόντων, εκτός εάν αυτή η απώλεια οφείλεται σε αμέλεια ή αδυναμία του προμηθευτή·
 • απειλώντας με αντίποινα ή αντίποινα κατά του προμηθευτή εάν ο προμηθευτής ασκήσει τα νομικά ή συμβατικά δικαιώματά του·
 • επιστροφή τυχόν απούλητων γεωργικών ή τροφίμων στον προμηθευτή·
 • επιβολή τέλους για την καταχώριση ή τη διάθεση προς πώληση γεωργικών ή/και τροφίμων του προμηθευτή·
 • διαγραφή, απειλή διαγραφής ή απόσυρση από την πώληση ενός ή περισσότερων γεωργικών ή/και τροφίμων ενός προμηθευτή με σκοπό την άσκηση πίεσης στον προμηθευτή να αποδεχθεί δυσμενείς συμβατικές ρήτρες.

Γενικά, σημειώνουμε ότι ο κατάλογος των απαγορευμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών βάσει του Νόμου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον κατάλογο που παρέχεται από την Οδηγία UTP.

Featured Image

Οι παραβάσεις του νόμου ενδέχεται να επιβάλλονται με πρόστιμα που κυμαίνονται από 250.000 RON (50.000 EUR) έως 600.000 RON (120.000 EUR) ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται πρόστιμο 1% του κύκλου εργασιών του αγοραστή για το προηγούμενο έτος. Το Ρουμανικό Συμβούλιο Ανταγωνισμού (RCC), η αρχή που είναι επιφορτισμένη με τις λειτουργίες ελέγχου βάσει του Νόμου, μπορεί επίσης να επιβάλει πρόσθετη ποινή 1% του κύριου προστίμου ανά ημέρα καθυστέρησης, προκειμένου να υποχρεώσει την αθέμιτη επιχείρηση να σταματήσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της, να συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις της RCC, να παράσχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες και έγγραφα όπως ζητούνται από το RCC ή επιτρέπουν στο RCC να διεξάγει έρευνα σύμφωνα με το Νόμο. Επιπλέον, εάν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν προκαλέσει ζημία στον προμηθευτή, ο αγοραστής υποχρεούται να αποζημιώσει τρεις φορές τις ζημίες.

Ο Νόμος εφαρμόζεται απευθείας στις εμπορικές συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος τους. Οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από αυτή την ημερομηνία πρέπει να τροποποιηθούν ή να προσαρμοστούν ώστε να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Νόμου το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Πηγή:lexology.com

Featured Image