Σε μελέτη προχωρά το ΥπΑΑΤ σχετικά με τις τροποποιήσεις στο εύλογο κόστος για τα σχέδια. Οι αλλαγές θα γίνουν προφανώς, αφού ολοκληρωθούν οι μελέτες.

Η μελέτη αφορά τις δύο (2) επικαιροποιήσεις (αρχική προσαρμογή και ετήσια επικαιροποίηση) της βάσης κοστολογικών δεδομένων του μηχανολογικού εξοπλισμού και της κτιριακής υποδομής για τον προσδιορισμό και τον έλεγχο του εύλογου κόστους των δαπανών των επενδυτικών Μέτρων.

Οι εργασίες που απαιτούνται αφορούν σε:

Featured Image

  • Δειγματοληψία τιμών εξοπλισμού και κόστους κατασκευαστικών εργασιών
  • Αναπροσαρμογή τιμών βάσης ανά κύρια κατηγορία δαπάνης σε ταυτόσημες κατηγορίες δαπανών
  • Χρήση της πρότυπης μεθοδολογίας στατιστικής εκτίμησης συναρτήσεων εύλογου κόστους
  • Επικαιροποίηση στοιχείων βάσης δεδομένων για το έτος 2023 και έως το πέρας του 2024 (αρχική προσαρμογή και ετήσια επικαιροποίηση).

Δείτε την σχετική απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D6%CE%974653%CE%A0%CE%93-4%CE%99%CE%98?inline=true

Featured Image