Με απόφαση Στρατάκου.

Στην Απόφαση Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10 και της αριθμ.1191/329285/27-10-2023
πρόσκλησης με Κωδικό πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 10.2.1_2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Featured Image

Δείτε εδώ την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/695%CE%9C4653%CE%A0%CE%93-%CE%95%CE%A7%CE%A0?inline=true