Στόχος είναι να τεκμηριωθεί ζημιά και να ενισχυθούν οι παραγωγοί.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, είναι η ανάθεση που αφορά στην εκπόνηση πιλοτικού προγράμματος μελέτης της επίδρασης καλλιεργητικών πρακτικών στη μείωση ζημιών από θερινές βροχοπτώσεις στη ροδακινιά.

Εκτιμώμενη αξία

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου της εκπόνησης πιλοτικού προγράμματος μελέτης της επίδρασης καλλιεργητικών πρακτικών στη μείωση των ζημιών από θερινές βροχοπτώσεις στη ροδακινιά, εκτιμάται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€)
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A6%CE%A146%CE%A8%CE%A7%CE%9E5-%CE%96%CE%A1%CE%9D?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image