Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η σχετική απόφαση.

Το ΥπΑΑΤ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους γεωργούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της υπ’ αρ. 267/42729/16.02.2022 3
ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 με ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) έτους εφαρμογής 2023 και των οποίων η ένταξη στη Δράση δεν έχει ανακληθεί, να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ετήσιας παράτασης των δεσμεύσεών τους, μετά τη λήξη των δεσμεύσεων της αρχικής περιόδου την 15η Φεβρουαρίου 2024 για την Δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες».

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την πρόσκληση

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%95%CE%984653%CE%A0%CE%93-%CE%A1%CE%95%CE%9F?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image