Featured Image

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ΄αριθμ. 1467/9-3-2023 Αναφορά
Σχετικά με την ανωτέρω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Ψυχογιός, σας πληροφορούμε
τα εξής:
Τα τέλη που εισπράττονται για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο των φυτωριακών επιχειρήσεων της
χώρας, δεν πρέπει να συγχέονται με τα ανταποδοτικά τέλη που προβλέπονται από τη νομοθεσία
της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και
Φυτογενετικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
Στον τομέα της φυτοϋγείας, από 14-12-2019 είναι σε ισχύ η νέα νομοθεσία της Ε.Ε., όπως αυτή
διαμορφώθηκε από τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2016/2031 και 2017/625, καθώς και τους
εκτελεστικούς και κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς τους. Για την εφαρμογή του νέου
φυτοϋγειονομικού πλαισίου, έχει εκδοθεί το π.δ. 37/2021 (Α΄94).
Οι επίσημοι έλεγχοι και οι άλλες επίσημες δραστηριότητες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/625
αποτελούν δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος, τις οποίες οι αρμόδιες αρχές των ΚρατώνΜελών οφείλουν να εκτελούν με σκοπό την εξάλειψη, τον περιορισμό ή τη μείωση
οποιωνδήποτε παραγόντων κινδύνου ενδέχεται να προκύψουν για την υγεία των φυτών
[Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/2031] τόσο κατά την εισαγωγή όσο και κατά την εξαγωγή (σε τρίτες
χώρες) και διακίνηση (στον ενωσιακό χώρο) φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.
Για τη λήψη μέτρων προστασίας του φυτικού κεφαλαίου των Κρατών-Μελών από επιβλαβείς
οργανισμούς, η νέα Ενωσιακή φυτοϋγειονομική νομοθεσία, άρθρο 1 παράγραφος 2(ζ) και άρθρα
78-80 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/625, προβλέπει επιβολή ανταποδοτικών τελών από τα
Κράτη-Μέλη, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για την πραγματοποίηση
των επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που απαιτεί το νέο κοινοτικό
φυτοϋγειονομικό πλαίσιο (πιστοποίηση ότι το υλικό είναι απαλλαγμένο από εχθρούς και
ασθένειες, έκδοση πιστοποιητικών φυτοϋγείας, έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων κ.ά).
Για την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τους νέους κανονισμούς της φυτοϋγείας, εκδόθηκε η
αριθ. 5579/158054/8-6-2022 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των τελών για τους επισήμους ελέγχους και τις
άλλες επίσημες δραστηριότητες του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L 095), που διεξάγονται για την εξακρίβωση της
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία» (Β΄3114), στην οποία καθορίστηκαν τα νέα
τέλη.
Σημειώνεται ότι, σε εφαρμογή της νέας Ενωσιακής φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας, έχει
προκύψει σημαντική αύξηση στους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και τις εργαστηριακές
εξετάσεις που διενεργούνται από τις φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες της χώρας (Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε.,
Τ.Α.Α.&Ε. και Π.Κ.Π.Φ.Π & Φ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ.) και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
(ΜΦΙ) σε φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, η οποία οφείλεται:
 Στο γεγονός ότι πλέον απαιτείται έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων σε όλα τα φυτά
προς φύτευση για να διακινηθούν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρα και στον
Ελλαδικό χώρο.
 Στην εμφάνιση νέων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.
 Στην υλοποίηση προγραμμάτων για την εκρίζωση ή τον περιορισμό επιβλαβών οργανισμών
καραντίνας (π.χ. Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης των Εσπεριδοειδών, εκτίμηση
προσαρμοστικότητας νέων υποκειμένων εσπεριδοειδών ανθεκτικών στον ιό της Τριστέζας
των εσπεριδοειδών κ.ά.)
 Στην υλοποίηση προγράμματος επίσημων επισκοπήσεων της χώρας για επιβλαβείς
οργανισμούς καραντίνας (π.χ. Xylella fastidiosa) για την προστασία του φυτικού κεφαλαίου.
 Στο άνοιγμα νέων αγορών για την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων και την έκδοση
πιστοποιητικών φυτοϋγείας.
 Στο γεγονός ότι η έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για το πολλαπλασιαστικό υλικό
περιλαμβάνει και την εργαστηριακή τους εξέταση για ρυθμιζόμενους επιβλαβείς
οργανισμούς καραντίνας (πρώην παθογόνα ποιότητας), για τα οποία οι φυτωριούχοι
ουδέποτε έκαναν εργαστηριακές εξετάσεις από μόνοι τους ως όφειλαν, σύμφωνα με τις
οδηγίες των τεχνικών κανονισμών εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού.
 Στο γεγονός ότι οι φυτωριούχοι μας δεν διαθέτουν μητρικά φυτά για τις ποικιλίες που
αναπαραγάγουν και συλλέγουν υλικό (παρανόμως) από εμπορικούς οπωρώνες,
μεταδίδοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, εχθρούς και ασθένειες στο υλικό που παράγουν
(κυρίως ιολογικής και βακτηριολογικής αιτιολογίας).
Τα ποσά των φυτοϋγειονομικών τελών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση
των επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 78 – 81 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/625 και διατίθενται σε δαπάνες όπως (ενδεικτικά):
α) η διενέργεια των επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων των Κανονισμών
(ΕΕ) αριθ. 2017/625 και (ΕΕ) αριθ. 2016/2031 από τις αρμόδιες αρχές του π.δ. 37/2021, οι
μακροσκοπικοί έλεγχοι, οι δειγματοληψίες, τα υλικά συσκευασίας των δειγμάτων και το κόστος
αποστολής τους στα εργαστήρια για ανάλυση,
β) οι δαπάνες για την υλοποίηση των προγραμμάτων επισκοπήσεων (Surveys) που προβλέπονται
από εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της ταχυμεταφοράς των δειγμάτων
και της χρηματοδότησης των επίσημων εργαστηρίων και τον συντονισμό αυτών από την κεντρική
αρμόδια αρχή της περ. α΄ του άρθρου 3 του π.δ. 37/2021 (Α΄94), καθώς και των εργαστηρίων
που συμμετέχουν στις εργαστηριακές αναλύσεις των επίσημων δειγμάτων,
γ) το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και το κόστος των τεχνικών υλικών,
δ) οι δαπάνες για την έκδοση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων των άρθρων 78 και 93 και των
επίσημων πιστοποιητικών των άρθρων 94, 100, 101 και 102 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
2016/2031, καθώς και κάθε άλλου επίσημου εγγράφου ή επίσημης βεβαίωσης,
ε) οι δαπάνες για μέσα ατομικής προστασίας και του λοιπού εξοπλισμού κατά την εκτέλεση του
έργου των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της χώρας,
στ) η χρηματοδότηση των εργαστηρίων του άρθρου 8 του π.δ. 37/2021 και των εργαστηρίων των
περ. α΄έως δ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ίδιου π.δ., ώστε να πληρούν τις υποχρεώσεις
των άρθρων 37, 38, 100 και 101 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/625.
Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, στην οποία βρίσκονται την περίοδο αυτή
οι επαγγελματίες παραγωγής, διακίνησης και εξαγωγής φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων
αντικειμένων, τα νέα τέλη που καθορίστηκαν έχουν τις ελάχιστες δυνατές αυξήσεις, όταν τα
αντίστοιχα τέλη σε άλλα Κράτη-Μέλη της Ένωσης είναι πολλαπλάσια. Ενδεικτικά, στον πίνακα
που ακολουθεί, παρουσιάζεται το κόστος για την έκδοση Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας σε Χώρες
Μέλη της Ε.Ε.:

Η απάντηση