Δημοσιεύτηκε στην διαύγεια η σχετική απόφαση.

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 50.000 € (πενήντα χιλιάδων ευρώ) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2021ΣΕ08210029, με τίτλο «Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Μέτρου 3 του ΠΑΑ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.

Featured Image

Δείτε την απόφαση εδώ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%95%CE%974653%CE%A0%CE%93-%CE%95%CE%921?inline=true

Featured Image