Οι Προσκλήσεις  για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (νιτρορύπανση) του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, εκδόθηκαν από το  ΥπΑΑΤ.

Οι Δεσμεύσεις

Οι προαναφερόμενες Προσκλήσεις απορούν τις Δεσμεύσεις Α, Β και Γ, δηλαδή τις 1) Δεσμεύσεις Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης» και 2) Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς» για αρόσιμες εκτάσεις, με προϋπολογισμό 120.000.000 ευρώ καθώς και την 3) Δέσμευση Γ «Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες» με προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ.

Η Δέσμευση Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης» και Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς» εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες ενώ η Δέσμευση Γ «Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες» έχει εφαρμογή σε αρδευόμενα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε κάποια από τις 30 περιοχές παρέμβασης που αναφέρει η Πρόσκληση και  στα οποία καλλιεργούνται οι επιλέξιμες δενδρώδεις καλλιέργειες -οποιασδήποτε ποικιλίας- ή γίνεται συγκαλλιέργεια των επιλέξιμων καλλιεργειών.  Ενδεικτικά αναφέρονται ως επιλέξιμες οι καλλιέργειες για ροδάκινα, μήλα, βερίκοκα, αχλάδια, πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια και ελιάς.

Η εφαρμογή των δεσμεύσεων – των οποίων η διάρκεια είναι δύο έτη (2022—2023) άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης των Προσκλήσεων, δηλαδή από την 06.10.2021, καθώς υπήρχε προδημοσίευση.

Featured Image

Η υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ξεκίνησε στις  14/3/2022 με καταληκτική προθεσμία την  15/4/2022. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και παρέχονται οδηγίες στον αιτούντα για την υποβολή της αίτησης στήριξης στο εγχειρίδιο που είναι προσβάσιμο στο  link https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/apps/M1014/files/manual-2hs-3hs-m1014.pdf

Αποτελέσματα

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης της αίτησης στήριξής του μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  ενώ οι  σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr , του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr   και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr .

Agrogata

Featured Image