Ο νέος νόμος για το Υπαίθριο Εμπόριο είναι γεγονός.

Την 22α/2/2022 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 18982 ΚΥΑ που ορίζει ποιά προϊόντα μπορούν να πωλούν οι παραγωγοί-πωλητές και ποιά οι επαγγελματίες- πωλητές που θα βρίσκονται δίπλα στον πολίτη για το Σαρακοστιανό τραπέζι και αυτή τη Καθαρά Δευτέρα.

Άρθρο 1
Είδη πώλησης για τους παραγωγούς πωλητές

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου μπορούν να πωλούν αγροτικά
προϊόντα, με την έννοια της παρ.19 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), εφόσον
τηρούνται όσα προβλέπονται στην ειδικότερη για κάθε προϊόν (βιολογικό ή μη) εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα αγροτικά προϊόντα που
μπορούν να πωλούν οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
εμπίπτουν, υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία 1. Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα)
α) Καρποί δένδρων,
β) κηπευτικά προϊόντα,
γ) λαχανικά,
δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί,
αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού,
ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο,
στ) εμφιαλωμένος οίνος,
ζ) προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) της παρ. 5 του άρθρου
2969/2001 (Α’ 281),
η) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το
οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία,
θ) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών,
δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου,
ι) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που
προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2468), με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του
κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.
Κατηγορία 2. Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας,
υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και λοιπά αγροτικά προϊόντα.
α) αυγά,
β) νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών,
γ) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος από παραγωγούς κτηνοτρόφους,
εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και νόμιμα λειτουργούσες μονάδες,
δ) γαλακτοκομικά προϊόντα,
ε) νωπά αλιευτικά προϊόντα ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,
στ) τυποποιημένο μέλι.

Featured Image


Άρθρο 2
Είδη πώλησης για τους επαγγελματίες πωλητές

 1. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου μπορούν να πωλούν
  αγροτικά ή βιομηχανικά προϊόντα, εφόσον τηρούνται όσα προβλέπονται στην ειδικότερη
  για κάθε προϊόν (βιολογικό ή μη) εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και στον Κώδικα
  Τροφίμων και Ποτών. Τα προϊόντα που μπορούν να πωλούν οι κάτοχοι άδειας
  επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου εμπίπτουν, υποχρεωτικά, στις ακόλουθες
  κατηγορίες:
  Κατηγορία Α
  α) Καρποί δένδρων,
  β) κηπευτικά προϊόντα,
  γ) λαχανικά,
  δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί,
  αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού,
  ε) συσκευασμένο ελαιόλαδο,
  στ) εμφιαλωμένος οίνος,
  ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που
  προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του
  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2468), με τους όρους και τις
  προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του
  κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.
  η) αυγά,
  θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών,
  ι) αλλαντικά και παρασκευάσματα κρέατος
  ια) γαλακτοκομικά προϊόντα,
  ιβ) τυποποιημένο μέλι,
  ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη,
  ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης.
  Κατηγορία Β
  Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας
  Κατηγορία Γ
  α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το
  οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία,
  β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών,
  δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου,
  γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας

Kαλή Σαρακοστή.


Featured Image