Την 1η Μάρτη 2022 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 37/48518 Απόφαση  (ΦΕΚ Τεύχος B’ 924/01.03.2022) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα.

Σε κάθε ενεργό μελισσοκόμο, ο οποίος εγγράφεται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο της Ελλάδας σύμφωνα με τις διαδικασίες της υπ’ αρ. 140/106513/16.4.2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑ), χορηγείται ατομική ψηφιακή μελισσοκομική ταυτότητα.

Τύπος και διαδικασία έκδοσης της Ατομικής Μελισσοκομικής Ταυτότητας

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ΦΕΚ Β΄924/01.03.2022, η μελισσοκομική ταυτότητα αποτελεί επίσημο κρατικό έγγραφο, το οποίο σε συνδυασμό με την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του κατόχου της, αποτελεί απόδειξη των στοιχείων που είναι εκτυπωμένα σε φυσική μορφή στο σώμα της, καθώς επίσης και των στοιχείων τα οποία τηρούνται σε ψηφιακή μορφή και ανακτώνται από το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, διά της ανάγνωσης ειδικού γραμμωτού κώδικα δύο διαστάσεων «γρήγορης ανταπόκρισης» (Quick Response Code ή κωδικός «QR»), ο οποίος είναι εκτυπωμένος στην οπίσθια όψη αυτής και είναι μοναδικός για κάθε ενεργό μελισσοκόμο.

Ο μοναδικός κωδικός «QR» του κάθε ενεργού μελισσοκόμου παραπέμπει σε έναν σύνδεσμο με κατεύθυνση προς τον εξυπηρετητή, ο οποίος ελέγχει και επιστρέφει τις ζητούμενες πληροφορίες στον χρήστη ελεγκτή.

Η υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, επέχει θέση αίτησης έκδοσης και χορήγησης μελισσοκομικής ταυτότητας. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 140/106513/16.4.2021 υπουργικής απόφασης και την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργού μελισσοκόμου, εκδίδεται και χορηγείται η μελισσοκομική ταυτότητα στον ενδιαφερόμενο, χωρίς περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους του και χωρίς οικονομική του επιβάρυνση.

Εάν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι φυσικό πρόσωπο, στη μελισσοκομική του ταυτότητα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης και εκτυπώνεται η φωτογραφία του ιδίου ενώ αν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι νομικό πρόσωπο, στη μελισσοκομική ταυτότητα εκτυπώνονται η επωνυμία του νομικού προσώπου και τα στοιχεία ταυτοποίησης και η φωτογραφία του «υπεύθυνου μελισσοκομείου», ο οποίος ορίζεται από το νομικό πρόσωπο με σχετική αίτηση. Ως «υπεύθυνος μελισσοκομείου» μπορεί να οριστεί φυσικό πρόσωπο με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα.

Χρησιμότητα μελισσοκομικής ταυτότητας

Η μελισσοκομική ταυτότητα και τα στοιχεία του κάθε ενεργού μελισσοκόμου χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ελέγχου και λαμβάνονται υπόψη όποτε κριθεί απαραίτητο, από τις αρμόδιες ελεγκτικές δομές του ΥΠΑΑΤ, των συναρμόδιων Υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), την Ελληνική Αστυνομία, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αρμόδια ελεγκτική δομή ή αρχή, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης,
β) για τη διαπίστωση της ισχύος των προνομίων του ενεργού μελισσοκόμου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης,
γ) για την παρακολούθηση και έλεγχο των μετακινήσεων των κυψελών των μελισσοκόμων που ασκούν νομαδική μελισσοκομία και την προσβασιμότητα στις κυψέλες,
δ) για την εξακρίβωση των στοιχείων των μελισσοκόμων κατά τη διάρκεια διακίνησης ή/και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων παραγωγής τους, αναπαραγωγικού υλικού ή παραφυάδων παραγωγής τους, κατά τη μεταφορά μελισσοκομικού υλικού εξοπλισμού ή κενών κυψελών και εν γένει κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών,
ε) για τον περιορισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρουσμάτων μελισσοκλοπής,
στ) για την προσβασιμότητα των μελισσοκόμων στις κυψέλες τους, σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα ή πυρκαγιές,
ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο.

Υποχρεώσεις μελισσοκόμων

Featured Image

Κάθε ενεργός μελισσοκόμος ή ο «υπεύθυνος μελισσοκομείου», κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/και όταν εμπορεύεται μελισσοκομικά προϊόντα, αναπαραγωγικό υλικό ή/και παραφυάδες παραγωγής του και εν γένει κατά την άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας, οφείλει να φέρει, σε φυσική ή ηλεκτρονική άυλη μορφή και να επιδεικνύει, όποτε του ζητηθεί από αρμόδια θεσμικά ελεγκτικά όργανα και αρχές, τη μελισσοκομική του ταυτότητα.

Κάθε ενεργός μελισσοκόμος, ο οποίος αιτείται επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, λόγω αλλαγής των εκτυπωμένων στοιχείων ή λόγω φθοράς οφείλει να παραδώσει την παλιά μελισσοκομική ταυτότητα στην οικεία ΔΑΟΚ.

Επανέκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας: Πότε είναι αναγκαία και πόσο κοστίζει.

Η μελισσοκομική ταυτότητα παραμένει σε ισχύ για όσο χρόνο τα στοιχεία που είναι εκτυπωμένα στο σώμα της δεν τροποποιούνται. Εάν τα εκτυπωμένα στοιχεία τροποποιηθούν, ο μελισσοκόμος οφείλει να αιτηθεί εντός δύο μηνών την επανέκδοσή της προς την οικεία ΔΑΟΚ, υποβάλλοντας το υπόδειγμα 2 του προσαρτημένου παραρτήματος και παραδίδοντας την παλιά μελισσοκομική ταυτότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6. Στη συνέχεια η αρμόδια ΔΑΟΚ διαβιβάζει το αίτημα αρμοδίως στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και ολοκληρώνεται η επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του μελισσοκόμου, ενώ παράλληλα ενημερώνεται η πύλη GOV.GR με τα νέα στοιχεία για την έκδοση της ηλεκτρονικής άυλης μελισσοκομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της μελισσοκομικής ταυτότητας, ο κάτοχός της αιτείται άμεσα την αντικατάστασή της προς την οικεία ΔΑΟΚ, υποβάλλοντας το υπόδειγμα 2 του προσαρτημένου παραρτήματος και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνεται ο λόγος υποβολής του αιτήματος έκδοσης νέας ταυτότητας. Στη συνέχεια η αρμόδια ΔΑΟΚ διαβιβάζει το αίτημα αρμοδίως στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ. Στην περίπτωση αυτή, εάν έχουν παρέλθει δέκα (10) έτη από την προηγούμενη έκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, μέχρι την υποβολή του αιτήματος για επανέκδοση, η νέα μελισσοκομική ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική μορφή χωρίς οικονομική επιβάρυνση του μελισσοκόμου. Εάν το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη έκδοση μέχρι την υποβολή του αιτήματος για επανέκδοση, είναι μικρότερο ή ίσο των δέκα (10) ετών, τότε η νέα μελισσοκομική ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική μορφή με αντίτιμο πέντε (5) Ευρώ για τον μελισσοκόμο, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 3.

Εάν ο μελισσοκόμος εκδώσει και κάνει χρήση της νέας μελισσοκομικής ταυτότητας αποκλειστικά σε ηλεκτρονική άυλη μορφή, μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής η οποία είναι σε σύνδεση με τη θυρίδα του πολίτη στην πύλη GOV.GR, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4, δεν επιβαρύνεται οικονομικά.

Ύστερα από την υποβολή αιτήματος για επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 και μέχρι την παραλαβή της νέας μελισσοκομικής+ ταυτότητας σε φυσική μορφή, ο μελισσοκόμος εφόσον δεν κάνει χρήση της άυλης ηλεκτρονικής μελισσοκομικής ταυτότητας, λαμβάνει σχετική βεβαίωση με ισχύ δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης, από την αρμόδια ΔΑΟΚ, την οποία φέρει κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/και κατά τη διαδικασία εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων, παραφυάδων και αναπαραγωγικού υλικού παραγωγής του και την επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από αρμόδια όργανα και αρχές. Μέχρι την επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, η παραπάνω βεβαίωση επέχει θέση μελισσοκομικής ταυτότητας.

Τι ισχύει για τους ήδη Ενεργούς Μελισσοκόμους

Ενεργοί Μελισσοκόμοι οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, λαμβάνουν την μελισσοκομική τους ταυτότητα η οποία εκδίδεται σε φυσική μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και παραδίδεται μέσω της οικείας ΔΑΟΚ, χωρίς περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους των ενδιαφερομένων και χωρίς οικονομική τους επιβάρυνση.

Μέχρι την παραλαβή της μελισσοκομικής ταυτότητας από τους μελισσοκόμους, η βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών της παρ. 5 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 140/106513/16.4.2021 υπουργικής απόφασης, επέχει θέση μελισσοκομικής ταυτότητας την οποία φέρει ο μελισσοκόμος κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/ και κατά τη διαδικασία εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων, παραφυάδων και αναπαραγωγικού υλικού παραγωγής του και την επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από αρμόδια όργανα και αρχές.

Agrogata

Featured Image