Προκύπτει από σχετική απόφαση.

“Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους (11.730,40 €) έντεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα Ευρώ και σαράντα Λεπτά για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Κωδικός Λογιστικής 61- οικ. έτος 2024 για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Έτους 2021»”, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σχετική απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε την σχετική απόφαση

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%9E%CE%9446%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-4%CE%9C%CE%A5?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image