Στον Πίνακα του άρθρου 1 της με αριθ. 8503/94606/2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2016) όπως ισχύει, προστίθεται νέα κατηγορία «ΣΤ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Άρθρο 51: παράβολο με α/α 180».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 8503/94606/30.7.2013 (Β΄ 2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών”, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 6946/82225/23.7.2015 (Β΄ 1674) και αριθ. 1942/32113/18.2.2019 (Β΄ 763) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Featured Image

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%9C%CE%9B4653%CE%A0%CE%93-%CE%A66%CE%95?inline=true

Featured Image