Σε στάδιο προετοιμασίας της πρόσκλησης του Μέτρου που αφορά την Μεταποίηση των Γεωργικών Προϊόντων βρίσκεται το ΥπΑΑΤ.

Το συγκεκριμένο Μέτρο το οποίο αποτελεί την συνέχεια του Μέτρου 4.2.1 αφορά την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων του αγροδιατροφικού τομέα με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων τελικών προϊόντων.

Το πρόγραμμα θα αφορά την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό, την μετεγκατάσταση μεταποιητικών μονάδων αγροτικών προϊόντων αλλά και υποπροϊόντων, ενώ επιλέξιμο θα είναι το σύνολο των δαπανών που αφορούν την αγορά καινούριων μηχανημάτων, την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, την αγορά λογισμικών, τις δαπάνες αδειοδότησης και μελετών, την ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων ασφάλειας τροφίμων, την κατασκευή περιβάλλοντος χώρου κ.ο.κ.

Η μεγάλη διαφορά της αναμενόμενης πρόσκλησης σε σχέση με την προηγούμενη αναμένεται να είναι το ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού ο οποίος θα ξεκινά από τις 400.000€ και θα φθάνει μέχρι τα 5 εκ. €. Επενδύσεις με χαμηλότερο προϋπολογισμό από τις 400.000€ θα πρέπει να αναμένουν τις προκηρύξεις των προγραμμάτων LEADER.

Featured Image

Τα ποσοστά ενίσχυσης αναμένονται από 40% έως 65% ανάλογα με την Περιφέρεια της χώρας που θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα ποσοστά επιδότησης αναμένεται να είναι προσαυξημένα κατά 10% για τις περιπτώσεις που στο επενδυτικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται δαπάνες με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στην περίπτωση ίδρυσης νέων μεταποιητικών μονάδων θα δοθεί μεγάλη βαρύτητα στον βαθμό ετοιμότητας του επενδυτή ως προς την αδειοδότηση της μονάδας, για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί πριν την προκήρυξη του προγράμματος.

Πηγή: Protypon