Την πρώτη πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΑΑ 2024 – 2022 στο Μέτρο 14 που αφορά στην «Καλή διαβίωση των ζώων» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων Ενσταβλισμένης Εκτροφής» δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έτσι το ΥπΑΑΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Μέτρου 14 «Καλή Μεταχείριση των Ζώων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2022, σε εφαρμογή του άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Στόχος του Υπομέτρου

Ο κύριος στόχος του συγκεκριμένου Υπομέτρου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των χοίρων, στην Ελληνική εκτροφή, που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς και στην υγεία των ζώων.

Η προαγωγή της ευζωίας – καλής μεταχείρισης των παραγωγικών ζώων, στον τομέα της χοιροτροφίας, στο επίπεδο της εκτροφής αυτών, επιτυγχάνεται με ενέργειες/δεσμεύσεις των χοιροτρόφων, πέραν των προβλεπόμενων υποχρεωτικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

Το Υπομέτρο συνεισφέρει στην Προτεραιότητα 3 του άρθρου 5 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για «προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» της ΕΕ για την Αγροτική Ανάπτυξη και ειδικότερα στην περιοχή εστίασης 3Α, η οποία συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων και την αύξηση της αξίας τους.

Featured Image

Πεδίο εφαρμογής

Το Υπομέτρο εφαρμόζεται σε όλη τη Χώρα.

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (28.500.000€) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους.

Δείτε την πρόσκληση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%9994653%CE%A0%CE%93-%CE%9F%CE%9E6?inline=true

Featured Image