Στην συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης με αντικείμενο: «Συντήρηση των Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν την διαχείριση του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ για τις ανάγκες μετάβασης στο ΣΣ της νέα ΚΑΠ » προχώρησε ο οργανισμός πληρωμών.

Δείτε εδώ λεπτομέρειες

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%96246%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-91%CE%9F?inline=true

Featured Image