Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2025 στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης για τις προτεραιότητες της Ευρώπης.

Η Επιτροπή έχει προτείνει ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 199,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2025. Ο προϋπολογισμός θα συμπληρωθεί με εκτιμώμενες εκταμιεύσεις 72 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Featured Image

Αυτό το σημαντικό χρηματοδοτικό κονδύλιο θα υποστηρίξει την ΕΕ στην εκπλήρωση των πολιτικών της προτεραιοτήτων ενσωματώνοντας παράλληλα τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν στην ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) τον Φεβρουάριο του 2024.

Η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 53,8 δισ. ευρώ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, για τους αγρότες και τους αλιείς της Ευρώπης, αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροδιατροφικών και αλιευτικών τομέων και για την παροχή του απαραίτητου πεδίου διαχείρισης κρίσεων.

Featured Image