Πήρε ΦΕΚ η απόφαση με θέμα: “Καθορισμός των ειδικών δικαιολογητικών, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου, και των vαπαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023 (Α’ 81)”.

Διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής

Featured Image

Πολίτης τρίτης χώρας (εφεξής π.τ.χ.), ο οποίος επιθυμεί να λάβει μία από τις άδειες διαμονής του άρθρου 9 του ν. 5038/2023, οφείλει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της, μετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της αντίστοιχης θεώρησης εισόδου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του ν. 5038/2023. Η υποβολή των αιτήσεων για την αρχική χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και των δικαιολογητικών που καθορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου [εφεξής: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση»] από τον π.τ.χ. ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή από τον σύζυγο, ανιόντα/ανιόντες και ενήλικο κατιόντα/κατιόντες του με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

FEK-2024-Tefxos B-01807-downloaded -23_03_2024

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image