Αυστηρό πλαίσιο και τροποποίηση της σχετικής απόφασης από Αυγενάκη.

Η αριθμ. 1102/182415/12.07.2021ΥΑ (ΦΕΚ 3211 Β΄/22.07.2021) «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, έλεγχος μέτρων βιοασφάλειας και μέτρα επιβολής σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις για την πρόληψη εισόδου και αποτροπή διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων» τροποποιείται ως ακολούθως.

Δείτε την απόφαση

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%99%CE%934653%CE%A0%CE%93-3%CE%92%CE%A5?inline=true

Newsroom Agronewsbomb