Το νέο καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων ξεκαθαρίζει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ ορίζει πως με τις νέες διατάξεις το ασφαλιστικό πλαίσιο των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων διαμορφώνεται πλέον πως οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως και δέκα 10 δωματίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, τα οποία έχουν τη μορφή ατομικών επιχειρήσεων και λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, οι οποίοι είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑ), καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές ως αγρότες.

Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για πρόσωπα εγγεγραμμένα με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του ν. 3874/2010, όπως ισχύει.

Εάν οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ με την πιο πάνω ιδιότητα, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 39 ν. 4387/2016, όπως ισχύει (εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών).

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω, σε όλη την Επικράτεια, τα οποία λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, ανεξάρτητα εάν είναι παράλληλα ή όχι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει (εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών).

Τα μέλη/εταίροι Νομικών Προσώπων που κατέχουν την ιδιοκτησία ή εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων, ανεξαρτήτως αριθμού δυναμικότητας δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του π. ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά:
– Επί νομικών προσώπων Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. το σύνολο των εταίρων.
– Επί Μονοπρόσωπων Ι.Κ.Ε., ο διαχειριστής ή/και ο εταίρος.
– Επί πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε., ο διαχειριστής.
– Επί Α.Ε., τα μέλη Δ.Σ που κατέχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 3% και άνω.

Τα παραπάνω πρόσωπα καταβάλλουν μία ασφαλιστική εισφορά ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Featured Image

Επίσης, τα παραπάνω ισχύουν και για τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ που κατέχουν – εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα.

Ασφαλιστική τακτοποίηση χρονικού διαστήματος 01/01/2017 έως 31/12/2019
Με τις νέες διατάξεις νομιμοποιείται ο διανυθείς χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ από 01/01/2017 έως 31/12/2019, ως εξής:

• Για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ) σε όλη την Επικράτεια, τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, δυναμικότητας έως και 10 δωματίων και οι οποίοι για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπήχθησαν καλόπιστα στον πρώην ΟΓΑ, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, θεωρείται ο εν λόγω χρόνος ασφάλισής τους ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ.
Τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΑΕΕ, βεβαιωμένες ή μη, που έχουν προκύψει από την ως άνω ασφάλιση, διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών στον πρώην ΟΑΕΕ, πριν από την ισχύ του εν λόγω νόμου, δεν αναζητούνται και προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ως εισφορές στον πρώην ΟΓΑ.

• Για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ) σε όλη την Επικράτεια, τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, δυναμικότητας έως και 10 δωματίων και οι οποίοι για την εν λόγω δραστηριότητα υπήχθησαν καλόπιστα στον πρώην ΟΓΑ, βάσει βεβαίωσης εξαίρεσης που χορηγήθηκε από τον πρώην ΟΑΕΕ, θεωρείται ότι εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ μέχρι τη λήξη της χορηγηθείσας απαλλαγής και πάντως όχι πέραν της 31/12/2023.

Ασφάλιση χρονικού διαστήματος 01/01/2020 έως 31/12/2023
Από 01/01/20 έως την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων (δηλ. έως 31/12/2023) ισχύει το Γενικό Έγγραφο με αρ. πρωτ. 139794/19-04-2021 και τα αρ. πρωτ. 206098/04-06-21 και 53129/01-02-23 έγγραφα της Δ/νσης Ασφάλισης, τα οποία εκδόθηκαν για την παροχή ενιαίων οδηγιών προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Φορέα σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 και της παρ. 7β του άρθρου 35 του ν. 4670/2020.

Παράλληλη ασφάλιση
Στους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται με ατομικές επιχειρήσεις και στους ασφαλιστέους στον e-ΕΦΚΑ (π. ΟΑΕΕ) ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων με τη μορφή νομικών προσώπων (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ), ανεξαρτήτως αριθμού δυναμικότητας δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, με παράλληλη ασφάλιση σε οποιονδήποτε εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν, και καταβάλλεται μία ασφαλιστική εισφορά.

Έναρξη ισχύος νέων διατάξεων
Η εφαρμογή των νέων διατάξεων αρχίζει από 01/01/2024. Κάθε διάταξη ή έγγραφο που ρυθμίζει αντίθετα τα ως άνω αναφερόμενα θέματα καταργείται από την εν λόγω ημερομηνία.

Featured Image