Την Πέμπτη δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Η εγκύκλιος ήλθε ταυτόχρονα με το άνοιγμα του συστήματος για δηλώσεις – αλλαγές στα οικολογικά σχήματα, όπου στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥπΑΑΤ είναι να γίνουν πάνω από 400.000 δηλώσεις από γεωργούς για ενίσχυση. Παράλληλα, με το άνοιγμα του συστήματος, είναι δυνατό να γίνουν και διορθώσεις σφαλμάτων κ.λπ.

Ας δούμε τι αναφέρει η εγκύκλιος

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα που περιγράφεται στην αριθ. 43926/19.07.2023 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εφαρμόζεται και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των Προγραμμάτων για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων που αποτελούν εθνική επιλογή της χώρας μας, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του καν. (ΕΕ) 2021/2115 για τη στήριξη δράσεων που αφορούν:

α) το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από γεωργικές πρακτικές, καθώς και διατήρηση των υφιστάμενων δεξαμενών άνθρακα και ενίσχυση της δέσμευσης του άνθρακα, β) την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων παραγωγής τροφίμων και της ποικιλότητας των ζώων και των φυτών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις ασθένειες και την κλιματική αλλαγή, γ) την προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους, δ) την πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους, αποκατάσταση του εδάφους, βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και της διαχείρισης των θρεπτικών στοιχείων και των ζώντων οργανισμών του εδάφους, ε) την προστασία της βιοποικιλότητας και διατήρηση ή αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και της δημιουργίας χαρακτηριστικών τοπίου ή μη παραγωγικών εκτάσεων, στ) τις δράσεις για τη βιώσιμη και μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων, ιδίως φυτοφαρμάκων που παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή τη βιοποικιλότητα, ζ) τις δράσεις για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

Featured Image

Αναφέρονται επιγραμματικά τα Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων του άρθρου 31 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 (ecoschemes), εφεξής οικολογικά προγράμματα
Π1-31.1 – Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών
α) 31.1-Α «Καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού
κύκλου»
β) 31.1-Β «Καλλιέργεια προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και
ποικιλιών»
γ) 31.1-Γ «Καλλιέργεια καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών»
Εγχειρίδιο Οικολογικών Προγραμμάτων 2023
Σελίδα 12 από 51
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς
Π1-31.2 – Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης
α) 31.2-Α «Περιοχές οικολογικής εστίασης»
β) 31.2-Β «Περιοχές οικολογικής εστίασης με φυτά ξενιστές»
Π1-31.3 – Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη
ενίσχυση της βιοποικιλότητας
α) Δράση 31.3-Α «Σπορά του υπορόφου στις μόνιμες καλλιέργειες για
φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα
περιθώρια».
β) Δράση 31.3-Β «Σπορά του υπορόφου στις μόνιμες καλλιέργειες για
φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα
περιθώρια μεχρήση ξενιστών».
γ) Δράση 31.3-Γ «Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες εκτάσεις για
φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή)».
δ) Δράση 31.3-Δ «Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες εκτάσεις για
φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή)με τη χρήση ξενιστών »
Π1-31.4 – Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία
Δράση 31.4: «Συγκέντρωση και θρυμματισμός των υπολειμμάτων καλλιεργειών
και των κλαδεμάτων και εφαρμογή του κομπόστ (ιδιοπαραγώμενο ή μη)»
Π1-31.5 – Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του
τοπίου
Δράση 31.5-Α «Γεωργοδασικά οικοσυστήματα»
Δράση 31.5-Β «Δασολιβαδικά οικοσυστήματα»
Π1-31.6 – Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον
πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και
παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων
α) 31.6-Α «Χρήση της ψηφιακής εφαρμογής και σύνταξη Σχεδίου
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)»
β) 31.6-Β «Συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
λεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»
γ) 31.6-Γ «Εξαπόλυση ωφέλιμων μακρο-οργανισμών»
δ) 31.6- Δ «Χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών»
ε) 31.6-Ε «Μηχανική ζιζανιοκτονία και κάλυψη με φυτικά υλικά εδαφοκάλυψης
(mulch)»
στ) 31.6-ΣΤ «Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη
φρέσκια βλάστηση»
ζ) 31.6-Ζ «Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς»
η) 31.6-Η «Διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών»
θ) 31.6-Θ «Χρήση γεωργίας ακριβείας κατά τους ψεκασμούς»
ι) 31.6-Ι «Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης»
ια) 31.6-ΙΑ «Χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές»
Εγχειρίδιο Οικολογικών Προγραμμάτων 2023
Σελίδα 13 από 51
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς
ιβ) 31.6-ΙΒ «Χρήση προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες»
ιγ) 31.6-ΙΓ «Εφαρμογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας».
Π1-31.7 – Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων
α) 31.7-Β «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους».
β) 31.7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου».
Π1-31.8 – Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες
Π1-31.9 – Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
Π1-31.10 – Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής
σημασίας
Δράση 31.10 «Προστασία μνημειακών ελαιώνων»

1. Το αίτημα συμμετοχής σε κάθε οικολογικό πρόγραμμα γίνεται σε ειδικό πεδίο του εντύπου της δήλωσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής
ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

Δείτε όλη την εγκύκλιο

https://diavgeia.gov.gr/doc/626%CE%9C46%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%91%CE%98%CE%9C?inline=true

Featured Image