Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η σχετική απόφαση.

Στην έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της πράξης «Δράση 10.1.02: Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» με ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2019ΣΕ08210013 του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022, προχώρησε το ΥπΑΑΤ.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%9F%CE%A34653%CE%A0%CE%93-%CE%97%CE%99%CE%91?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image