Με σημερινή εγκύκλιο του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη επέρχονται αλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα:

2. Το κεφάλαιο 5.4 «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ» τροποποιείται ως εξής όσον αφορά στον νεοεισερχόμενο/- η γεωργό:

1. Οι δύο τελευταίες κουκίδες (●) του σημείου «Υπό τους εξής όρους» τροποποιούνται ως εξής:

• Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει οικονομικό διαχειριστή/στρια που πληροί το κριτήριο του/της νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού και έλαβε το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ή το 2019 ή το 2020 ή
το 2021 ή το 2022 ΔΒΕ από το ΕΑ ή ΠΜΟ ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής/-στρια άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

Featured Image

• Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο που ήταν οικονομικός διαχειριστής/-στρια σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε ΔΒΕ ή ΠΜΟ από το ΕΑ το 2015 ή το 2017 ή το2018 ή το 2019, ή το 2020, ή το 2021 ή το 2022 το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

2. Η «Επισήμανση» του σημείου «Υπό τους εξής όρους» τροποποιείται ως εξής: Δεν κρίνονται δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2023 γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί, οι οποίοι/-ες έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος ως ΦΠ ή ως ΝΠ ή για λογαριασμό κάποιου ΝΠ (ως διαχειριστές/-στριες) από το εθνικό απόθεμα τα έτη 2015 ή 2017 ή 2018 ή 2019 ή 2020 ή 2021 ή 2022.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%9C%CE%A646%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-4%CE%9E1?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image