Στα 926,35 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να ανέλθουν οι συνολικές επενδύσεις στον τομέα της αγροδιατροφής μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, μετά την απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να προχωρήσουν αφενός σε αύξηση του προϋπολογισμού των τριών δράσεων με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφετέρου σε δεύτερη πρόσκληση της δράσης «Πράσινη μετάβαση και καινοτομία στη μεταποίηση».

Συγκεκριμένα, με απόφαση του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδ. Σκυλακάκη, έπειτα από συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα τον υπουργό, Γιώργο Γεωργαντά, και τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων, Κώστα Μπαγινέτα, αυξάνεται ο προϋπολογισμός τριών εκ των πέντε δράσεων, προκειμένου να καλυφθεί το ποσό της δημόσιας δαπάνης επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν και πληρούν τις προϋποθέσεις έγκρισης ως εξής:

– στα 146.419.100 ευρώ από 98.111.000 ευρώ της δράσης «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα», μέσω της οποίας πρόκειται να προσελκυσθούν συνολικές επενδύσεις 292.838.197,08 ευρώ,

– στα 74.222.302 ευρώ από 49.006.000 ευρώ της δράσης «Πράσινος Αγροτουρισμός», μέσω της οποίας πρόκειται να προσελκυσθούν συνολικές επενδύσεις 148.444.604 ευρώ,

– στα 187.870.350 ευρώ από 181.521.000 ευρώ της δράσης «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων».

Παράλληλα, προκηρύσσεται και 2ος κύκλος της δράσης «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε οι συνολικές επενδύσεις στη μεταποίηση να ανέλθουν στα 485.076.442,24 ευρώ μέσω δημόσιας δαπάνης 252.870.349,34 ευρώ

Αθροιστικά και από τις τρεις δράσεις πρόκειται να προσελκυσθούν επενδύσεις 926.359.243,32 ευρώ μέσω της μόχλευσης 473.511.751 ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Featured Image

Ο 2ος κύκλος της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να προκηρυχθεί ο 2ος κύκλος της δράσης «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για υποβολή νέων επενδυτικών σχεδίων, που θα συμβάλουν στη δημιουργία επιχειρήσεων, οι οποίες προσθέτουν αξία στην αγροτική παραγωγή, δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και μέσω αυτών την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η νέα πρόσκληση αναμένεται να βαδίσει, με πιθανές αλλαγές, στα χνάρια της πρώτης, με τον προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου κατ’ ελάχιστον στις 500.000 ευρώ για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και στα 2.000.000 ευρώ για τις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται (ή θα δραστηριοποιηθούν) σε ένα από τα επιλέξιμα καθεστώτα ενίσχυσης της οικείας πρόσκλησης.

Το μέγιστος ύψος επιδότησης των επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά το 55% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και το 45% για τις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, προσαρμοζόμενη κάθε φορά στον εν ισχύι χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών αποτελούν:

  • Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:

Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση ακινήτων, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, αγορά καινούργιων οχημάτων, δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, άυλες δαπάνες (π.χ. εταιρική ταυτότητα & branding).

Δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στις περιφερειακές ενισχύσεις:

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 18 του τμήματος 2): Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς.
Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις: Επιλέξιμες οι δαπάνες συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση (μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου).
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜμΕ: επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, καθώς και οι δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.
Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων: ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ (εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κ.λπ.).
Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: ενισχύσεις για απόκτηση εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Featured Image