Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου της Ε.Ε. σχετικά με τις ενέργειες της Επιτροπής για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και για την υποστήριξη των αγροτών και των καταναλωτών της ΕΕ, φαίνεται ότι η Ε.Ε. επικεντρώνεται στη στήριξη των γεωργών και των καταναλωτών της ΕΕ.

Μείωση ΦΠΑ & τιμών λιανικής

Η Ε.Ε. προτείνει ότι προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική προσιτότητα των τροφίμων, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και να ενθαρρύνουν τους οικονομικούς φορείς να περιορίσουν τις τιμές λιανικής. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αντλήσουν πόρους από κονδύλια της ΕΕ, όπως το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους (FEAD), το οποίο υποστηρίζει τις ενέργειες των χωρών της ΕΕ για την παροχή τροφίμων ή/και βασικής υλικής βοήθειας στους πιο ευάλωτους. Ο νεοσύστατος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Κρίσης Επισιτιστικής Ασφάλειας (EFSCM), που συγκεντρώνει ευρωπαϊκές και εθνικές διοικήσεις και ιδιωτικούς φορείς σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, θα πραγματοποιήσει μια λεπτομερή χαρτογράφηση των κινδύνων και των τρωτών σημείων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ, ακολουθούμενη από συστάσεις και κατάλληλα μέτρα μετριασμού.

Μέτρα στήριξης του γεωργικού τομέα

Για να εκπληρώσει τον ρόλο του ως παγκόσμιος πάροχος τροφίμων που συνεχίζει να συμμετέχει πλήρως στην περιβαλλοντική μετάβαση, ο γεωργικός τομέας της ΕΕ χρειάζεται όλη μας την υποστήριξη. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τα ακόλουθα μέτρα:

  1. Οικονομική στήριξη: Ένα πακέτο στήριξης 500 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του αποθεματικού για την κρίση, για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν περισσότερο από τις σοβαρές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Σε αυτή τη βάση, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να παράσχουν πρόσθετη οικονομική στήριξη στους αγρότες για να συμβάλουν στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια ή να αντιμετωπίσουν τις διαταραχές της αγοράς λόγω αυξημένου κόστους εισροών ή εμπορικών περιορισμών. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξη των αγροτών που ασχολούνται με βιώσιμες πρακτικές, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα μέτρα στοχεύουν τους τομείς και τους αγρότες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

2) Προκαταβολές άμεσων ενισχύσεων: Περισσότερες προκαταβολές άμεσων ενισχύσεων, καθώς και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που σχετίζονται με την έκταση και τα ζώα, στους αγρότες από τις 16 Οκτωβρίου 2022.

3)Χοιρινό: Μέτρα ασφαλείας της αγοράς για τη στήριξη της αγοράς χοιρινού κρέατος λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης του κλάδου.

Featured Image

4) Αγρανάπαυση & “πρασίνισμα”: Μια εξαιρετική και προσωρινή παρέκκλιση για να επιτρέπεται η παραγωγή οποιωνδήποτε καλλιεργειών για σκοπούς διατροφής και ζωοτροφών σε αγρανάπαυση, διατηρώντας παράλληλα το πλήρες επίπεδο του “πρασινίσματος” για τους αγρότες. Αυτό θα διευρύνει την παραγωγική ικανότητα της ΕΕ παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα εύφορης γης.

5)Ζωοτροφές: Ειδικές προσωρινές ευελιξίες στις υφιστάμενες απαιτήσεις εισαγωγής για ζωοτροφές θα συμβάλουν στην άμβλυνση της πίεσης στην αγορά ζωοτροφών.

6) Λιπάσματα & αλιεία: Η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο, αυτοτελές Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση που καλύπτει επίσης τους αγρότες, τους παραγωγούς λιπασμάτων και τον τομέα της αλιείας. Αυτό επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις σε γεωργούς που πλήττονται από σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των εισροών. Οι τιμές και οι προμήθειες λιπασμάτων για τους αγρότες θα παρακολουθούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο οι προοπτικές για τη συγκομιδή της ΕΕ.

7) Δεδομένα ιδιωτικών αποθεμάτων τροφίμων και ζωοτροφών: Η Επιτροπή προτείνει επίσης τα κράτη μέλη να κοινοποιούν δεδομένα σχετικά με τα ιδιωτικά αποθέματα βασικών αγαθών για τρόφιμα και ζωοτροφές σε μηνιαία βάση, προκειμένου να έχουν έγκαιρη και ακριβή επισκόπηση της διαθεσιμότητάς τους.

Αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η Ελλάδα ως κράτος-μέλος επέλεξε να ακολουθήσει την σύσταση της Ε.Ε. προς “χαρτογράφηση” των ιδιωτικών αποθεμάτων βασικών αγαθών σχετικά με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ήδη από σήμερα, αναμένουμε να δούμε την εφαρμογή και των υπόλοιπων συστάσεων που θα “δίνουν” στους αγρότες πραγματική βοήθεια, έστω και τόσο μικρή.

Αgrogata

Featured Image