«Σήμα εκκίνησης» για επιχειρηματικές συμφωνίες, μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, εξαγορές, μετατροπή ή συνένωση ατομικών επιχειρήσεων, ή και συνεργασίες μεταξύ προσώπων δίνει η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει φοροαπαλλαγή κατά 30% ή και 50% για έως και 9 συναπτά χρόνια, από την πληρωμή φόρου εισοδήματος, τόσο στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων, όσο και στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων.

Λιγότερος φόρος
Αν και στη χώρα μας, το να κάνουν «deal» (ή «χωριό», έστω) επαγγελματίες και επιχειρήσεις φαντάζει σχεδόν ως κάτι…. «εξωτικό», το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε νομοσχέδιο στη Βουλή, που προσφέρει φορολογικό bonus έως και μισό εκατομμύριο ευρώ, για όσους επιλέξουν να ακολουθήσουν τακτική «η ισχύς εν τη ενώσει».

Στις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται, από 22% που είναι σήμερα, σε 15,5% (ή και 11% για αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι η νέα εταιρική σχέση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 έτη.

Το μέτρο αφορά άμεσα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που μετά την μετατροπή θα απασχολούν πάνω από 9 υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι το 95% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολεί έως εννέα άτομα.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών ή/και εταιρικών μετασχηματισμών» θεσπίζει φορολογικά κίνητρα για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή κ.λπ., ως εξής:

Παρέχεται απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών, κατά 30% για 9 έτη:

στη νέα εταιρεία που προκύπτει,
σε κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων,
στη νέα εταιρεία σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία.
Στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά ποσοστό 50% επί των κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Προβλέπεται ειδικό φορολογικό καθεστώς κάθε πράξης ή συμφωνίας που αφορά μετασχηματισμό επιχείρησης, υπό προϋποθέσεις. Επίσης, προβλέπεται, κατά τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στα δημόσια βιβλία, η καταβολή μόνο των πάγιων δικαιωμάτων εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, ενώ αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, κλπ.

Το σχέδιο νόμου ουσιαστικά επιβραβεύει τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ αποκλείει τις συνεργασίες και εξαγορές μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Για τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις ή συνένωση ατομικών, το όφελος μπορεί να ανέλθει έως τα 500.000 ευρώ, ενώ για συνεργασία προσώπων φτάνει έως 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα.

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, στόχος του είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και σταθερού θεσμικού πλαισίου που προωθεί και δίνει ουσιαστικά κίνητρα στους μετασχηματισμούς και τις συνεργασίες των επιχειρήσεων, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα γίνουν περισσότερο εξωστρεφείς και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά τους, ενισχύοντας τις θέσεις απασχόλησης.

Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των ζημιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στον ισολογισμό της νέας επιχείρησης και η δυνατότητα φορολογικού συμψηφισμού αυτών με τα κέρδη της νέας επιχείρησης, απαλλάσσεται η νέα επιχείρηση από την καταβολή φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού της σε τρίτο, καταργείται ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, αναγνωρίζεται έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται για την απόκτηση τίτλων στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης και προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης των διοικητικών αδειών κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών αδειών, στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης.

Featured Image

Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και περιπτώσεις συνεργασιών μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων από το εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι μόνο η ελληνική επιχείρηση αποκτά την ωφέλεια από το φορολογικό bonus.

Για να πριμοδοτηθούν οι συνεργασίες επιχειρήσεων (franchising και συμβολαιακή γεωργία, αλλά και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, οργανώσεις παραγωγών) οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

■ Να έχουν σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

■ Να διαρκεί η συνεργασία για τουλάχιστον πέντε χρόνια από τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας.

■ Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, να είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών.

Σε ό,τι αφορά τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, προκειμένου να πάρουν τη φορολογική έκπτωση του 30% για τρία χρόνια πρέπει επίσης να έχουν μέσο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης εξ αυτών. Επιπλέον, όμως, πρέπει ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 450.000 ευρώ.

Σε περίπτωση συνεργασίας προσώπων, η έκπτωση παρέχεται αν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα, όπου το καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα συνεισφέρει τουλάχιστον 10% του εταιρικού κεφαλαίου του νέου νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου, το κίνητρο δίνεται εφόσον η ατομική επιχείρηση έχει ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας, η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα και -σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων- ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι μεγαλύτερος από το 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης ατομικής επιχείρησης.

Το νομοσχέδιο θέτει οροφή στο όφελος από τη φορολογική ελάφρυνση:
■ Στην περίπτωση μετασχηματισμού ή συνένωσης επιχειρήσεων δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 500.000 ευρώ σε διάστημα 9 ετών.

■ Στην περίπτωση συνεργασιών δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, επίσης σε διάστημα 9 ετών.

Η ελάφρυνση ισχύει από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής και δεν εφαρμόζεται στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες. Σε περίπτωση franchising, το κίνητρο παρέχεται αποκλειστικά στον δικαιοδόχο (franchise).

newmoney.gr

Featured Image