Σήμερα, 17/03/2022 ήρθαν στο φως οι προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέα, Ταμαρα Καπέτα, σχετικά με την υπόθεση C-159/20  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  κατά Βασιλείου της Δανίας.

Η Εισαγγελέας επέλεξε να ξεκινήσει τις προτάσεις τις με το σχόλιο «Ο λόγος, και πάλι, για τη φέτα. Αυτή θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή σε μια παρουσίαση της υπό κρίση υποθέσεως σε σπουδαστές του δικαίου της Ένωσης, δεδομένου ότι πρόκειται για την τέταρτη τουλάχιστον πράξη του δράματος στη λεγόμενη εποποιία της φέτας »

Σύμφωνα με την Εισαγγελέα οι πράξεις του δράματος της εποποιίας της φέτας είναι εξής: «Πριν καταχωριστεί η ονομασία «φέτα» ως ΠΟΠ, είχε προηγηθεί μια σειρά υποθέσεων στις οποίες ορισμένα κράτη μέλη αντιτάχθηκαν στην καταχώριση αυτή. Ωστόσο, η εποποιία της φέτας είχε ξεκινήσει ακόμη νωρίτερα. Η πρώτη σχετική υπόθεση αφορούσε διαδικασία προδικαστικής παραπομπής, στην οποία είχε τεθεί το ζήτημα αν ήταν συμβατές με τους κανόνες του δικαίου της Ένωσης περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων οι ελληνικές κανονιστικές ρυθμίσεις που απαγόρευαν την εμπορία στην Ελλάδα τυριών προελεύσεως Δανίας τα οποία έφεραν την ονομασία «φέτα». Η εν λόγω αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αποσύρθηκε όμως προτού αποφανθεί το Δικαστήριο (11). Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε προσφυγές τις οποίες άσκησαν το Βασίλειο της Δανίας, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η Γαλλική Δημοκρατία με αίτημα την ακύρωση του κανονισμού της Επιτροπής δυνάμει του οποίου θα καταχωριζόταν η ονομασία «φέτα» ως ΠΟΠ το 1996 (12). Με την απόφασή του (13), το Δικαστήριο έκανε δεκτές τις προσφυγές και ακύρωσε τον κανονισμό εκείνο, κρίνοντας ότι η Επιτροπή δεν είχε συνεκτιμήσει όλους τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αξιολογείται κατά πόσον μια ονομασία έχει καταστεί γενική (14). Στην τρίτη σχετική υπόθεση εντούτοις, το Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές που άσκησαν το Βασίλειο της Δανίας και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας με αίτημα την ακύρωση του κανονισμού 1829/2002, διά του οποίου η Επιτροπή καταχώρισε την ονομασία «φέτα» ως ΠΟΠ (15) έχοντας αποφασίσει, κατόπιν περαιτέρω εξέτασης του ζητήματος, ότι έπρεπε εν τέλει να τύχει της σχετικής προστασίας.»

Featured Image

Για την τέταρτη πράξη του δράματος η Εισαγγελέας προτείνει «Λαμβανομένων υπόψη των προεκτεθέντων, προτείνω στο Δικαστήριο: να διαπιστώσει ότι το Βασίλειο της Δανίας, παραλείποντας να λάβει μέτρα για την πρόληψη ή την παύση της χρήσης της καταχωρισμένης ονομασίας «φέτα» από Δανούς παραγωγούς σε σχέση με τυρί που προορίζεται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες, παρέβη τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει από το άρθρο 13 του κανονισμού (EE) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων·».

Οι προτάσεις της Εισαγγελέως μπορεί να μην υιοθετηθούν απαραίτητα από το Δικαστήριο, ωστόσο η νομολογιακή εμπειρία έχει δείξει ότι συνήθως το Δικαστήριο συντάσσεται με τις προτάσεις των Εισαγγελέων και πάντως, αποτελούν μια πρώτη δικαίωση ξανά για την ελληνική φέτα που είναι ένα από τα κυρίαρχα ΠΟΠ προϊόντα της Ελλάδας μας.

  Agrogata

Featured Image