Οικολογικά Σχήματα: Εντός μόνο όσοι αγρότες παράγουν ήδη βιολογικά προϊόντα.

Τουλάχιστον το 25% των κονδυλίων των άμεσων ενισχύσεων θα δεσμεύεται για κάθε έτος από το 2023 έως το 2027 για προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων.

Συγχρόνως, κάθε χρόνο από τον Πυλώνα Ι διατίθεται για άμεσες ενισχύσεις το ποσό του 1,9 δισ. ευρώ. Πλέον, με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην ΚΑΠ το 25% των πόρων (περί τα 460 εκατ. ευρώ) θα πρέπει να οδηγείται προς το καθεστώς των οικολογικών σχημάτων (eco-schemes).

Έτσι, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027, σε συνέχεια της ενισχυμένης αιρεσιμότητας, νέα εθελοντικά, ετήσια γεωργο-περιβαλλοντικά προγράμματα, γνωστά ως «Οικολογικά Σχήματα», θα ενισχύσουν τα περιβαλλοντικά και κλιματικά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ του Πυλώνα 1.

Η Ελλάδα θα διαθέσει το 25% του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεών της, στα «Οικολογικά Σχήματα» παρέχοντας στους αγρότες μια επιλογή απλών, πρακτικών μέτρων που μπορούν να εφαρμόσουν στις εκμεταλλεύσεις τους κάθε έτος, με στόχο τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των αγροτών στην επίτευξη κλιματικών και περιβαλλοντικών βελτιώσεων σε όλες τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Featured Image

Τα οικολογικά σχήματα που θα εφαρμοσθούν στις τρεις αγρονομικές περιφέρειες (αροτραίες, δενδρώδεις, βοσκότοποι) της χώρας είναι:

Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών στην κλιματική αλλαγή,
Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης, σε μικρές αροτραίες εκμεταλλεύσεις,
Εφαρμογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις,
Διατήρηση αγροδασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου,
Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας με τη χρήση του εργαλείου/εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων,
Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων βοσκοτόπων,
Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες,
Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Βέβαια, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες του Agronewsbomb, για να μπει κάποιος στα οικολογικά σχήματα και να αναπληρώσει την ενίσχυση του πρασινίσματος από την προηγούμενη ΚΑΠ, θα πρέπει να παράγει ήδη βιολογικά προϊόντα δηλαδή να είναι στη διατήρηση και όχι στη μετατροπή. Αυτό, με αφορμή ερωτήσεις παραγωγών στο Agronewsbomb, που θεωρούσαν (εσφαλμένα) ότι με το χαρτί της ένταξης στα βιολογικά, θα πληρώνονταν και το οικολογικό σχήμα.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image