: «Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης για τη δημιουργία πλαισίου αξιολόγησης των ΚΥΔ ενόψει και της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, σύμφωνα με το Ν. 4412/16»

Η επίμαχη απόφαση

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%9D%CE%9546%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%98%CE%A11?inline=true

Featured Image