Εκδόθηκε η ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2022/542 της 5ης Απριλίου 2022 από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία τροποποιούνται οι οδηγίες 2006/112/ΕΚ  και 2020/285 (ΕΕ) όσον αφορά τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης του καταλόγου των αγαθών και των υπηρεσιών που είναι επιλέξιμα για μειωμένους συντελεστές, σύμφωνα με την οδηγία 2022/542, η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί “ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών για συγκεκριμένους στόχους κοινωνικής πολιτικής, να διασφαλιστεί η σαφήνεια και να ληφθεί υπόψη η αρχή της ουδετερότητας, δηλαδή με τη διασφάλιση της ίδιας μεταχείρισης, όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ, για ενοικιάσεις ή χρηματοδοτικές μισθώσεις και την παράδοση ορισμένων αγαθών”.

Μονιμοποίηση έκπτωσης 30% στον ΦΠΑ για τα Νησιά. Εκτός πάλι η Κρήτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 104,  Ελλάδα μπορεί να εφαρμόζει στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και στα νησιά της Θάσου, των Βόρειων Σποράδων, της Σαμοθράκης και της Σκύρου συντελεστές έως 30% χαμηλότερους από τους αντίστοιχους συντελεστές που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Featured Image

Εφαρμογή μειωμένου Φ.Π.Α σε αγροεφόδια, λιπάσματα, παρασιτοκτόνα και άλλα

Στο νέο Άρθρο 98 ορίζεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν κατ’ ανώτατο όριο δύο μειωμένους συντελεστές.
Οι μειωμένοι συντελεστές ορίζονται ως ποσοστό της βάσης επιβολής του φόρου, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 5 % και εφαρμόζονται μόνο στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα III. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τους μειωμένους συντελεστές σε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που καλύπτονται σε 24 κατ’ ανώτατο όριο σημεία στο παράρτημα III. Επίσης, το παράρτημα III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ  τροποποιείται ως εξής στο σημείο 11) και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«11) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που προορίζονται κανονικά να χρησιμοποιηθούν στην αγροτική παραγωγή, με εξαίρεση τα κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως κτίρια ή μηχανήματα· και, έως την 1η Ιανουαρίου 2032, η παράδοση χημικών παρασιτοκτόνων και χημικών λιπασμάτων.»

Γίνεται επομένως φανερό ότι ανοίγει ο δρόμος για την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στη παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που προορίζονται κανονικά να χρησιμοποιηθούν στην αγροτική παραγωγή αλλά και στη παράδοση χημικών παρασιτοκτόνων και χημικών λιπασμάτων.

Agrogata

Featured Image