Κανονικά η ενίσχυση στο τζίρο των κτηνοτρόφων για αγορά ζωοτροφών είναι εκτός από αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη εις χείρας τρίτων ακόμα και του Δημοσίου. Όμως πληροφορίες μας από κτηνοτρόφους αναφέρουν ότι η ενίσχυση έφθασε στο σημείο να κατασχεθεί από λογαριασμούς παραγωγών. Οι παραγωγοί αυτοί πρέπει να συνεννοηθούν με τις τράπεζες ώστε να την εισπράξουν.

Η νομοθεσία για την ειδική αυτή ενίσχυση προβλέπει τα ακόλουθα:

Featured Image

Με βάση το Άρθρο 3, παράγραφος 3, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), όπως αποτυπώνεται στο ΦΕΚ 14 Απριλίου 2022 Τεύχος Δεύτερο Αρ. Φύλλου 1852, «Η ενίσχυση είναι αφορολόγητηακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/ 2013 (Α` 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Featured Image