Οι Υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. ενέκριναν συμπεράσματα σχετικά με τη γεωργία άνθρακα, με βάση τα μέρη της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τους «βιώσιμους κύκλους άνθρακα» που αφορούν τη γεωργία και τη δασοκομία, και αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των γεωργικών πρακτικών που συμβάλλουν στη δέσμευση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και την αποθήκευαν στο έδαφος ή στη βιομάζα με βιώσιμο τρόπο.

Πρακτικές βιώσιμων κύκλων άνθρακα

Οι πρακτικές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, από την πλευρά της γεωργίας, τη φύτευση φρακτών ή δέντρων, την καλλιέργεια οσπρίων, τη χρήση καλλιεργειών αλιευμάτων και την κάλυψη καλλιεργειών, την άσκηση της γεωργίας διατήρησης και τη διατήρηση των τυρφώνων, καθώς και τη δασική πλευρά, τη δάσωση και την αναδάσωση.

Τα συμπεράσματα καθορίζουν τι αναμένει το Συμβούλιο από το πλαίσιο πιστοποίησης για τις απορροφήσεις άνθρακα, για το οποίο θα ακολουθήσει νομοθετική πρόταση στο τέλος του τρέχοντος έτους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η οικονομική αξία αποδίδεται σε πρακτικές που αυξάνουν την απομάκρυνση και αποθήκευση άνθρακα, βάσει επιστημονικά αποδεδειγμένων απαιτήσεων μέτρησης.

Χρηματοδοτική στήριξη ως κίνητρο

Featured Image

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση και αναγνώρισε τον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η γεωργία και η δασοκομία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής απορροφώντας άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Οι υπουργοί αναγνώρισαν επίσης τη σημασία της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης που προσφέρει επαρκή κίνητρα στους γεωργούς και τους δασοκόμους παράλληλα με την κοινή γεωργική πολιτική, τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς πόρους, προκειμένου να τους ενθαρρύνουν να υιοθετήσουν αυτές τις φιλικές προς το κλίμα πρακτικές. Επιπλέον, υποστήριξαν το σχέδιο της Επιτροπής για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων εκπροσώπων της γεωργίας και της δασοκομίας, θεώρησαν ότι η ομάδα αυτή θα ήταν σε θέση να αξιολογήσει και να λάβει υπόψη τα υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης του άνθρακα και να μοιραστεί παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από ολόκληρη την ΕΕ, και κάλεσαν την Επιτροπή να συνεργαστεί με την ομάδα για να εξετάσει την επέκταση της πιστοποίησης ώστε να συμπεριλάβει μειώσεις των αερίων θερμοκηπίου, ιδιαίτερα το μεθάνιο και το οξείδιο του αζώτου.

Τα κράτη μέλη τόνισαν επίσης ότι πρωταρχικός σκοπός της γεωργίας της ΕΕ, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, είναι η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και ότι ο στόχος αυτός δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο. Τέλος, τα συμπεράσματα τόνισαν τη σημασία της λήψης υπόψη των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και της αποφυγής περιττού διοικητικού φόρτου κατά τη θέσπιση του πλαισίου πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερο και διαφανέστερο.

Πλαίσιο

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ένας από τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο ΕΕ έως το 2050. Απορροφήσεις άνθρακα (π.χ. απομάκρυνση του CO2 από την ατμόσφαιρα και την αποθήκευσή της με διάφορα μέσα, για παράδειγμα μέσω δέντρων και φυτών, καθώς και για την προστασία των πλούσιων σε άνθρακα εδαφών) μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα, η οποία εγκρίθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2021 στο πλαίσιο της δέσμης Fit for 55, έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για την απομάκρυνση του άνθρακα. Αποτελεί επίσης ένα πρώτο βήμα προς ένα πλαίσιο πιστοποίησης της απομάκρυνσης του άνθρακα, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής πρότασης.

Agrogata

Featured Image