Έρχεται Νέο πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά Αρδευτικών Συστημάτων, με την ενίσχυση να φτάνει μέχρι και τα 410 ευρώ το στρέμμα.

Ορίστηκε το μέγιστο κόστος για γεννήτριες, συστήματα στάγδην άρδευσης και γεωτρήσεις, πρώτη φορά επιλέξιμη γεωργία ακριβείας.

Αυξηµένο ποσό ανά στρέµµα που θα φτάνει τα 410 ευρώ για την εγκατάσταση συστηµάτων στάγδην άρδευσης ειδικά για τα αµπέλια, θα δικαιολογεί για πρώτη φορά το Μέτρο 4.1.2, σε σχέση µε την περασµένη προγραµµατική περίοδο.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την υπό διαβούλευση υπουργική απόφαση, το εύλογο κόστος (δηλαδή η µέγιστη δαπάνη που θα λαµβάνεται υπόψη για την επιδότηση) για τα συστήµατα στάγδην άρδευσης, τις γεννήτριες και τις γεωτρήσεις θα έχει ως εξής:

  • Στάγδην άρδευση: Αροτραίες καλλιέργειες: 170 ευρώ το στρέµµα.
  • ∆έντρα κανονικής φύτευσης: 220 ευρώ το στρέµµα.
  • ∆έντρα πυκνής φύτευσης: 300 ευρώ το στρέµµα.
  • Αµπελώνες: 410 ευρώ το στρέµµα.
  • Λαχανικά αχανικών ή ανθέων υπαίθρου: 255 ευρώ το στρέµµα.
  • ∆εξαµενές: Νερού τσιµεντένιες έως 500 κ.µ: 105 ευρώ/κ.µ.
  • Γεννήτριες πετρελαίου: Από 2.350 ευρώ για τα 8 KVA. Το ποσό αυτό βαίνει αυξανόµενο όσο ανεβαίνει η ισχύς και φτάνει µέχρι τα 6.000 ευρώ για 26-30 KVA.

Όλες οι παραπάνω δαπάνες προσαυξάνονται κατά 15% µε τεκµηρίωση τεχνικών χαρακτηριστικών στον φάκελο.

Featured Image

∆απάνες γεώτρησης: Γεώτρηση χωρίς δοκιµαστική άντληση, 95 ευρώ ανά µέτρο και µε δοκιµαστική άντληση 120 ευρώ ανά µέτρο

Συνολικά στο Μέτρο σύµφωνα µε το Άρθρο 9 της ΥΑ, επιλέξιµες είναι οι εξής δαπάνες:
1. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού µε στόχο την εξοικονόµηση ύδατος:

Σε αρδευτικά συστήµατα, δεξαµενές όγκου έως 500 κ.µ. (όπως πλαστικές, µεταλλικές κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όµβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκµετάλλευσης. Επίσης καλύπτεται µηχανολογικός εξοπλισµός που αποσκοπεί στην επαναχρησιµοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό καθαρισµό) και ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης. Οι ολοκληρωµένες λύσεις αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαµβάνουν δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, δικτύου µετεωρολογικών δεδοµένων, εγκατάστασης δοµηµένης καλωδίωσης ή ασύρµατου δικτύου, αισθητήρες, αυτοµατοποιηµένος έλεγχος συστηµάτων άρδευσης.

2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις: Νέες γεωτρήσεις συµπεριλαµβανοµένης και της απαραίτητης κτιριακής υποδοµής (π.χ. µικρό αντλιοστάσιο), επιµέρους εξοπλισµός για τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων γεωτρήσεων (ενδεικτικά, αλλαγή αντλίας, εγκατάσταση υδροµετρητή). Επιπλέον επιδοτούνται δεξαµενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιµεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όµβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστηµάτων της εκµετάλλευσης.

3. Γενικές ∆απάνες: Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαµβάνονται οι αµοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωµής, οι αµοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόµενης επεξηγηµατικής πινακίδας.

Featured Image