Λήγει σήμερα Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ηλεκτρονικά από τους κτηνοτρόφους, στη διεύθυνση https://eae2023.opekepe.gov.gr, προκειμένου μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, να ακολουθήσει η πληρωμή των παραγωγών, η οποία δρομολογείται για το τέλος του μήνα.

Σημειώνεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή δύναται να αφορά επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης μέσω της ισχύουσας διαδικασίας ή ένσταση κατά ενός ή περισσοτέρων κωδικών απόρριψης.

Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση περιλαμβάνει τρεις δράσεις:

Δράση 1: «Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις ορεινές περιοχές» εφαρμόζεται στις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές, με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Δράση 2: «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» εφαρμόζεται στις μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί με βάση το άρθρο 32 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

Η Δράση 3: «Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» εφαρμόζεται στις:

-παραμεθόριες περιοχές,

-νησιωτικές περιοχές,

-στις περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο εγκατάλειψης γεωργικών γαιών, που θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η λιγνιτική δραστηριότητα θα καταργηθεί σταδιακά.

Ενισχύσεις

Για τη δράση 1: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές, η ενίσχυση καθορίζεται στα 122,20 ευρώ ανά εκτάριο (12,22 ευρώ/στρέμμα).

Για τη «δράση 2: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών», η ενίσχυση καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο (8,99 ευρώ/στρέμμα).

Για τη δράση 3: Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, η ενίσχυση καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο (8,99 ευρώ/στρέμμα).

Η σχετική απόφαση αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1067/243916/01-08-2023 (Β΄4883), μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών μηχανογραφικών ελέγχων, ολοκληρώθηκε για το έτος αιτήσεων 2023 η επεξεργασία των υποβληθέντων αιτήσεων στήριξης και η σύνταξη των πινάκων παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, καθώς και των πινάκων με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης/ πληρωμής της Παρέμβασης Π3-71. Η γνωστοποίηση της έκδοσης των πινάκων της παρ. 6 της ανωτέρω ΥΑ πραγματοποιείται μέσω ανακοινώσεως του ΕΦ, που αποστέλλεται για κοινοποίηση στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της ΕΥΔ – ΣΣ ΚΑΠ και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με στόχο την ευρεία δημοσιοποίησή της. Οι αιτούντες μπορούν να ενημερώνονται, μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης, σε διαδικτυακή εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος.

Κατά των πινάκων παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ανωτέρω ΥΑ, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή. Για την διαδικασία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής ισχύουν τα παρακάτω :

1.Οι προσφυγές υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία στην ανακοίνωση του ΕΦΔ της παρ. 7 του άρθρου 9 της προαναφερόμενης ΥΑ αρχής γενομένης από την Τρίτη 5.12.2023, μέχρι την Δευτέρα 18.12.2023. Η υποβολή πραγματοποιείται στη διεύθυνση https://eae2023.opekepe.gov.gr απευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών.

2.Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών.

Featured Image

3.Η φόρμα υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής είναι προσωποποιημένη και εμφανίζει ανά Δράση τους κωδικούς απόρριψης που αφορούν το συγκεκριμένο χρήστη.

4.Χρήστες που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και έχουν απορριφθεί σε παραπάνω από μια δράση, πρέπει να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή για κάθε δράση χωριστά.

5.Η ενδικοφανής προσφυγή δύναται να αφορά:

i. Σε επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης μέσω της ισχύουσας διαδικασίας. Ο χρήστης επιλέγει «ΝΑΙ» στο αντίστοιχο πεδίο και η επαναξιολόγηση της αίτησης υλοποιείται με μηχανογραφική επαναξιολόγηση των δεδομένων της Αίτησης Ενίσχυσης.

ii. Σε ένσταση κατά ενός ή περισσοτέρων κωδικών απόρριψης. Για τους κωδικούς κατά των οποίων υποβάλλεται η ενδικοφανής προσφυγή, ο χρήστης επιλέγει «ΝΑΙ» στο πεδίο «Ένσταση» για όσα από τα ευρήματα επιθυμεί. Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει την αιτία απόρριψης που επιθυμεί να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή (επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο ένστασης). Στην συνέχεια πραγματοποιείται η αποθήκευση και εφόσον έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία προχωρά σε οριστικοποίηση.

α) Αν δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση δικαιολογητικού αναγράφεται «Ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων» συνεπώς δεν είναι δυνατή η επισύναψη δικαιολογητικού.

β) Οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «Ο ΑΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ» και είναι υποχρεωτική η καταχώρηση δικαιολογητικού ο χρήστης επισυνάπτει το κατάλληλο δικαιολογητικό (βεβαίωση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) με την υποβολή της προσφυγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν ο χρήστης δεν επισυνάψει το δικαιολογητικό μέσω του πλήκτρου «Έγγραφο», δε θα καταστεί δυνατή η οριστικοποίηση της προσφυγής του με την εμφάνιση σχετικού απαγορευτικού μηνύματος κατά την προσπάθεια οριστικοποίησης.

Ενστάσεις για εξισωτική έτους 2023 έως τις 18 Δεκεμβρίου

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους εγκεκριμένους και απορριπτόμενους της χορήγησης ενισχύσεων εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2023 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ανακοινώνει ότι η διαδικασία ενστάσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου.

Στις 01 Δεκεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1067/243916/01-08-2023 (Β΄4883) απόφαση του ΥΠΑΑΤ, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στη Παρέμβαση Π.3-71 “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ” του ΣΣΚΑΠ 2023-2027 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2023.

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτόμενων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eae2023.opekepe.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών και με την κατάλληλη επιλογή της Παρέμβασης Π.3-71 (Π3-71), όπως φαίνεται παρακάτω : Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται, είτε μέσω του ΚΥΔ στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, είτε μέσω χρήσης κωδικών Taxisnet, εφόσον η αίτηση υποβλήθηκε απευθείας online από τον δικαιούχο.

Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύναται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) εντός 10 εργασίμων ημερών, αρχής γενομένης από την Τρίτη 05.12.2023, μέχρι την Δευτέρα 18.12.2023.

Επισημαίνεται ότι:

Οι παραγωγοί που διαφωνούν με το αποτέλεσμα της κατάταξης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
ο χαρακτηρισμός της ιδιότητας του «ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ» έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της Α.Α.Δ.Ε. ,
οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «Ο ΑΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ» και προβαίνουν σε υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βεβαίωση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους).
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες απόρριψης, δεν είναι δυνατή η επισύναψη δικαιολογητικού και οι ενδικοφανείς προσφυγές ελέγχονται μηχανογραφικά. Περαιτέρω λεπτομέρειες και διευκρινήσεις που αφορούν τη διαδικασία υποβολής των προσφυγών ορίζονται με σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Πηγή: ifarsala.gr

Featured Image