Καθορίστηκαν με την Αριθμ. 2138 – ΦΕΚ τεύχος Β 2879/28.04.2023.

Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει της υπ’ αρ. 1628/64707/14-06-2017 (Β’ 494) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος ενίσχυσης 2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης

Featured Image

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της κτηνοτροφίας για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίζεται για το Μέτρο 1 (βοοειδή) στα 188 ευρώ ανά ΜΜΖ και για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 47,5 ευρώ ανά ζώο.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Featured Image