Ολοκληρώθηκε σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2023 η τελική κατάταξη των αγροτών που αιτήθηκαν την παρέμβαση Π.3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (εξισωτική αποζημίωση για το 2023), του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών εκδόθηκαν οι πίνακες παραδεκτών αιτήσεων (εγκεκριμένων) και μη παραδεκτών αιτήσεων (απορριπτόμενων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eae2023.opekepe.gov.gr/csa/measures/m13/results.

Η τελική κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν την εξισωτική αποζημίωση

Featured Image

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση είναι διαθέσιμη και η προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών, με την κατάλληλη επιλογή της παρέμβασης Π.3-71, όπως φαίνεται παρακάτω.

Να σημειωθεί ότι η ενημέρωση γίνεται με χρήση κωδικών taxisnet.

Επισημαίνεται ότι η τελική κατάταξη προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών και ο χαρακτηρισμός της ιδιότητας του «ενεργού γεωργού» έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της ΑΑΔΕ.

Featured Image