Αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 874/28.3.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Δείτε όλη την απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%954653%CE%A0%CE%93-%CE%980%CE%A9?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image