Με ποσοστό 70% οι προκαταβολές. Όπως έγραψε χθες το Agronewsbomb, η διαδικασία των αποζημιώσεων προχωρά κανονικά και αφορά 17 συνολικά περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 1494/341065 Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του ad hoc προγράμματος ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες στον γεωργικό τομέα: Μέτρα υπέρ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων: Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ηλείας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Μεσσηνίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες ζημίες κατά το έτος 2023, επακόλουθο των θεομηνιών Daniel και Elias, το χρονικό διάστημα 4-11 και 25-30 Σεπτεμβρίου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320),

β) της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113),

γ) των άρθρων 21, ιδίως της παρ. 5 και 24 παρ. 1 και 3 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66),

δ) των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), ε) του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

ζ) του άρθρου 209 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130),

η) του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

θ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

ι) της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α.» (Β’ 1668), και

ια) του άρθρου 21 του ν. 5062/2023 «Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023» (Α’ 183).

Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ/2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4041).
Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).
Την υπό στοιχεία 2/72071/ΔΠΓΚ/24.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240) και ειδικότερα το Β’ Παράρτημα αυτής «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3967).
Τον Κανονισμό 2022/2472 (ΕΕ L 327/21.12.2022), για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ (EE L 193/11.7.2014 σελ 1-75), και ιδίως τα άρθρα 7, 9,11, 12, 13 και 37 αυτού.
Την υπ’ αρ. 20318/340311/6.11.2023 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δέσμευση πίστωσης (ΑΔΑ: 9Λ264653ΠΓ-ΓΘΡ).
Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη περιοχών της Επικράτειας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και τις ανακοινώσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Την από 31/10/2023(GN141/2023) Γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ – Υπ Οικονομικών.
Την υπ’ αρ. 1492/340603/6.11.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει του άρθρου 24, παράγραφος 5, περίπτωση ε του ν. 4270/2014.
Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 150.000.000 για το έτος 2023 και 110.000.000 ευρώ για το έτος 2024 του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ, ο οποίος επιχορηγείται για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η σχετική δαπάνη για το έτος 2023 καλύπτεται με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2023 του Ε.Φ. 1023-711- 0000000 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι εν λόγω πιστώσεις μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 2/103690/3.11.2023 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Ε.Φ 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2310803004). Η δαπάνη για το έτος 2024 καλύπτεται με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2024 του Ε.Φ. 1023-711- 0000000, Α.Λ.Ε. 2910601061 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση του παρόντος καθεστώτος αντιστάθμισης ζημιών από θεομηνία υπέρ των γεωργών/παραγωγών – των Περιφερειακών Ενοτήτων: Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ηλείας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Μεσσηνίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας, των οποίων οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν ζημίες κατά το έτος 2023, ως αποτέλεσμα, των θεομηνιών το χρονικό διάστημα 4-11 και 25-30 Σεπτεμβρίου 2023.

Άρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ορισμοί των περ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 της υπ’ άρ. 425/42522/2013 (Β’ 1239) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπερ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) και ασφαλιστική ενημερότητα» όπως αυτή ισχύει, καθώς και οι παρακάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

«Γεωργική εκμετάλλευση»: μονάδα που αποτελείται από γή, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή.
«Πρωτογενής γεωργική παραγωγή»: η παραγωγή προϊόντων του εδάφους και της κτηνοτροφίας που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, χωρίς να εκτελούνται περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν τη φύση αυτών των προϊόντων·
«Ζωικό Κεφάλαιο»: είναι το σύνολο των ζώων της εκμετάλλευσης, τα οποία συνιστούν αμιγή ή μικτή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Ως ζωικό κεφάλαιο, για την εφαρμογή της παρούσας θεωρούνται: Ι. Α. Βοοειδή Β. Αιγοπρόβατα Γ. Μόνοπλα (Ίπποι, Όνοι, Ημίονοι) Δ. Κουνέλια και Λαγοί ΙΙ. Τα μελισσοσμήνη.
«Γεωργός», για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η ένωση φυσικών προσώπων σε Ομάδα κοινής εκμετάλλευσης (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Α.Σ.Ο.), που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 2 του παρόντος άρθρου και υποβάλει ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚΕ). 5. «Κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης» θεωρείται:
α) Ο ιδιοκτήτης γεωργικής εκμετάλλευσης.

β) Ο μισθωτής γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση έχει συναφθεί με έγγραφο δεόντως θεωρημένο, με χρονολογία προγενέστερη της επελεύσεως του ζημιογόνου γεγονότος, και ο οποίος δηλώνει τις καλλιέργειες στο ΟΣΔΕ, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αρμοδίως.

«Αγροτεμάχιο»: νοείται το αυτοτελές τμήμα γης, το οποίο αποτελεί ενιαία ιδιοκτησία ή εκμετάλλευση και τα όριά του ορίζονται από όμορες ιδιοκτησίες ή φυσικά και τεχνικά όρια ή όπως έχει δηλωθεί στη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής.
«Ανωτέρα βία»: θεωρείται η ύπαρξη ενός επιζήμιου γεγονότος το οποίο δεν μπορεί να προβλέψει και να προλάβει η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας για την παρούσα είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν τα εξής περιστατικά:
α) Θάνατος του κατόχου της εκμετάλλευσης.

β) Μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία του κατόχου της εκμετάλλευσης.

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εξετάζονται μόνο όταν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία υποβληθούν εγγράφως στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α., το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει και μπορούν να γίνουν δεκτές, αποδεικνυόμενες μόνο με επίσημα έγγραφα.

Άρθρο 2 Όροι και Προϋποθέσεις για την Καταβολή Ενισχύσεων για την καταβολή ενισχύσεων

Για αποκατάσταση ζημιών στη γεωργική παραγωγή απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

Featured Image

Οι δικαιούχοι είναι γεωργοί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1.
Οι ζημιές που έχουν υποστεί οι δικαιούχοι έχουν προκληθεί ως αποτέλεσμα, των θεομηνιών Daniel και Elias το χρονικό διάστημα 4-11 και 25-30 Σεπτεμβρίου 2023. Ο έλεγχος επέλευσης ζημίας γίνεται στο επίπεδο εκάστου δικαιούχου από δημόσια αρχή, ή ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα αναγνωρισμένο από την χορηγούσα αρχή, ή από ασφαλιστική εταιρεία, κατόπιν υποβολής Δήλωσης Ζημιάς στον ΕΛ.ΓΑ.
Οι ζημιές αφορούν απώλεια φυτικής παραγωγής ή/ και ζωικού κεφαλαίου έτους 2023, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ΠΕ: Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ηλείας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Μεσσηνίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37, παρ 6, 8 και 9 του Καν. 2022/2472.
Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής για το έτος ζημιάς 2023 και η εξόφλησή της.
Άρθρο 3 Υπολογισμός Ενισχύσεων

Με το παρόν πρόγραμμα ενισχύεται η απώλεια φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ηλείας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Μεσσηνίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας, της καλλιεργητικής περιόδου 2023, ως αποτέλεσμα των θεομηνιών Daniel και Elias, το χρονικό διάστημα 4-11 και 25-30 Σεπτεμβρίου 2023, όπως αυτή εκτιμάται σύμφωνα με τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς του ΕΛ.Γ.Α.
Η διαδικασία υπολογισμού της ζημίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
α) Οι παραγωγοί υποβάλλουν Δήλωσης Ζημιάς στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ.

β) Στο περιεχόμενο της Δήλωσης πραγματοποιείται από υπάλληλο του ΕΛΓΑ με ανάλογες επιστημονικές γνώσεις (γεωπόνο ή κτηνίατρο) ατομική διασταύρωση στοιχείων της απώλειας φυτικής παραγωγής ή ζωικού κεφαλαίου, που προκλήθηκε από τη φυσική καταστροφή σε επίπεδο γεωργού, και σε συνδυασμό με την επιτόπια εκτίμηση της ζημιάς συντάσσεται πόρισμα εκτίμησης ζημιάς ανά παραγωγό, σύμφωνα και με την παρ. 8 του άρθρου 37 του Καν. (ΕΕ2022/2472.

γ) «Τα ευρήματα των αξιολογητών της περ. β ελέγχονται, αρμοδίως, για την ορθότητά τους από υπαλλήλους/ προϊσταμένους των Υποκαταστημάτων και της Κεντρικής Διοίκησης

δ) Τα πορίσματα κοινοποιούνται στους παραγωγούς με ανάρτηση των πινάκων στα Δημοτικά Καταστήματα των Κοινοτήτων, στα οποία αυτοί ανήκουν.

ε) Σε περιπτώσεις πολύ εκτεταμένων ζημιών υπάρχει η δυνατότητα συνολικών εκτιμήσεων ανά γεωγραφικές ζώνες και καλλιέργεια και ζωικό κεφάλαιο ώστε να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος. Σε αυτή την περίπτωση η δυνατότητα συνολικών εκτιμήσεων ανά γεωγραφικές ζώνες και καλλιέργειες, πραγματοποιείται με την αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων του συστήματος Copernicus και των οριοθετήσεων των περιοχών κατόπιν επισκέψεων των κλιμακίων του ΕΛΓΑ στο πεδίο των καταστροφών. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η χρησιμοποιούμενη μέθοδος υπολογισμού να επιτρέπει τον καθορισμό της πραγματικής ζημίας του δικαιούχου για το συγκεκριμένο έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του ΕΚ 2022/2472.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως ακολούθως:
α) για τα προϊόντα φυτικής παραγωγής σύμφωνα με τον τύπο Χ1= Α.Α. – Α.Μ.Ζ.Π. όπου Χ1: ύψος ενίσχυσης δικαιούχου ανά στρέμμα, σε ευρώ (€) Α.Α.: η ασφαλιζόμενη αξία, ανά ζημιωθέν προϊόν φυτικής παραγωγής σε €/στρ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τμήμα 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπ’ αρ. 425/42522/2013 (Β’ 1239), Α.Μ.Ζ.Π.: αξία μη ζημιωθείσας παραγωγής σε ευρώ ανά στρέμμα, η οποία ισούται με το γινόμενο Α.Α.* (100 – Ψ), όπου Ψ= ποσοστό ζημιάς που υπέστη η καλλιέργεια σύμφωνα με το αντίστοιχο πόρισμα του ΕΛ.Γ.Α.

β) για τη την απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου σύμφωνα με τον τύπο:

Χ2= Α * Β, όπου

Χ2: ύψος ενίσχυσης δικαιούχου ανά είδος/κατηγορία ζώου,

Α: ο αριθμός των ζώων που απωλέσθησαν σύμφωνα με το αντίστοιχο πόρισμα του ΕΛ.ΓΑ και

Β: η ασφαλιζόμενη αξία ανά ζώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τμήμα 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπ’ αρ. 425/42522/2013 (Β’ 1239). Οι ενισχύσεις δυνάμει της παρούσας και κάθε άλλη πληρωμή που χορηγείται ως αντιστάθμιση για τη ζημία δυνάμει τυχόν άλλων εθνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστήριων συμβολαίων, περιορίζονται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 (παρ. 10) του Καν. (ΕΕ) 2022/2472.

Ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος δεν μπορούν να σωρευθούν με ενισχύσεις δυνάμει άλλου καθεστώτος ενίσχυσης για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
Ενισχύσεις που απαλλάσσονται βάσει του παρόντος κανονισμού δεν σωρεύονται με καμία ενίσχυση ήσσονος σημασίας όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η εν λόγω σώρευση θα οδηγούσε σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης ή ποσού ενίσχυσης που προβλέπεται στο παρόν. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κανόνες σώρευσης του άρθρου 8 του ΕΚ 2022/2472.
Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Άρθρο 4 Δικαιολογητικά Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Κατόπιν της ανάρτησης των πινάκων στα Δημοτικά Καταστήματα των Κοινοτήτων, με τους οποίους γνωστοποιούνται τα πορίσματα του ΕΛ.ΓΑ, οι δυνητικοί δικαιούχοι, υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Παράρτημα-Υ/Δ της παρούσας), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ περί μη παροχής άλλων ενισχύσεων προς αποκατάσταση ζημιών από την εν λόγω θεομηνία, δυνάμει άλλων καθεστώτων ή πληρωμών από ασφαλιστήρια συμβόλαια (ακόμα και αν είναι στο στάδιο υποβολής σχετικής αίτησης). Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα ζητηθούν με Ανακοίνωση Τύπου που θα δημοσιευθεί και θα σταλεί στους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α των Περιφερειακών Ενοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα.

Άρθρο 5 Πόσα Ενισχύσεων

Οι ενισχύσεις καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α., κατόπιν ελέγχου τήρησης του συνόλου των προϋποθέσεων της παρούσας και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% της ζημίας λόγω της θεομηνίας, κατά τα αναφερόμενα στο αρ. 37 του ΕΚ 2022/2472.
Η οικονομική ενίσχυση κατατίθεται απευθείας στην Τράπεζα, στο λογαριασμό του δικαιούχου, όπως αυτός δηλώθηκε στη σχετική Δήλωση Ζημιάς ή στη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής 2023. Ο ΕΛΓΑ δύναται να χορηγεί προκαταβολή των ως άνω ενισχύσεων, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου σε ποσοστό έως 70 % του συνολικού ποσού ενίσχυσης, πληρουμένων των προϋποθέσεων της παρούσας, τηρουμένων των ορίων, ανά έτος, που αναφέρονται στο σημείο 10 του προοιμίου της παρούσας. Σε αυτή την περίπτωση, ήτοι οι ενισχύσεις καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις, ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 10.000,00€, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.
Η χορήγηση των προκαταβολών υπολογίζεται επί των δηλώσεων ζημίας των παραγωγών στο έως 70% της απώλειας του δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου και μέχρι το 70% της απώλειας φυτικής παραγωγής. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες το ύψος των προκαταβολών, μετά την οριστικοποίηση των πορισμάτων από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., υπερβαίνει το τελικό ποσό αποζημίωσης, το οποίο αναλογεί σε κάθε παραγωγό, η διαφορά θα βεβαιώνεται από την ΑΑΔΕ ως αχρεωστήτως καταβληθείσα σε βάρος του παραγωγού. Για τη βεβαίωση, ο ΕΛ.Γ.Α. συντάσσει και αποστέλλει χρηματικό κατάλογο στην ΑΑΔΕ με τους παραγωγούς σε βάρος των οποίων βεβαιώνονται προς επιστροφή τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, ανά περίπτωση. Τα ως άνω αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στον ΑΛΕ 1590789001 «Λοιπές επιστροφές ποσών».
Άρθρο 6 Λοιπές Διατάξεις

Οι ενισχύσεις δυνάμει της παρούσας μπορούν να καταβάλλονται εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία επέλευσης της κάθε θεομηνίας (Daniel και Elias).

Οι φάκελοι με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα της παρούσας κρατικής ενίσχυσης τηρούνται για δέκα έτη από τον ΕΛΓΑ τα οποία υπολογίζονται από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης βάσει του θεσπιζόμενου καθεστώτος.

Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την πίστωση του σημείου 10 του προοιμίου της παρούσας επιστρέφονται αμελλητί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN: GR9001000230000000000200548 και αιτιολογία κίνησης «επιστροφές επιχορηγήσεων από τον ΕΛΓΑ» και καταγράφονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στον ΑΛΕ 1590789001 «Λοιπές επιστροφές ποσών»

Άρθρο 7 Παράρτημα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται παράρτημαΥ/Δ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 8 Ισχύς Απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Featured Image