Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 252.000.000,00 € (Διακοσίων πενήντα δυο εκατομμυρίων ευρώ), από την ΣΑΕ 082/7 και ιδιαίτερα από το Έργο με Ενάριθμο 2023ΣΕ08270021 και με τίτλο «Π.3-71: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023», ενέκρινε το ΥπΑΑΤ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά τη Παρέμβαση Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΣΣΚΑΠ 2023-2027 και ειδικότερα, τις Δράσεις 1, 2 και 3 με την αντίστοιχη κατανομή των χρηματικών ποσών : α) Δράση 1 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές», ποσό 180.000.000,00 € (Εκατόν ογδόντα εκατομμύρια ευρώ),

β) Δράση 2 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών», ποσό 61.000.000,00 € (Εξήντα ένα εκατομμύρια ευρώ) και

γ) Δράση 3 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα», ποσό 11.000.000,00 € (Έντεκα εκατομμύρια ευρώ).

Featured Image

Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από μια Δράση μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη Δράση.

Η πληρωμή θα διενεργηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε βάρος του Π.Δ.Ε. , έτους 2023.

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A19%CE%97%CE%934653%CE%A0%CE%93-%CE%9C%CE%91%CE%A7?inline=true

Featured Image