Η απόφαση δημοσιεύθηκε στη διαύγεια.

Στην πρόσληψη υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, προς κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών εκτίμησης ζημιών του φυτικού κεφαλαίου, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από το τακτικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α., προχωρά ο οργανισμός.

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A%CE%A9%CE%9B46%CE%A8%CE%A7%CE%9E5-%CE%94%CE%A8%CE%A7?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image