Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς, να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis), με σκοπό την κατάργηση/διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος βιντζότρατας (SB)».

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι πλοιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν στην αλιευτική άδεια του σκάφους τους το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)», υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν σε ισχύ την αλιευτική άδεια του σκάφους.

Το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας ορίζεται σε 25.000 ευρώ ανά αλιευτικό σκάφος και κατά συνέπεια απαιτούνται πιστώσεις συνολικού ύψους 3.050.000 ευρώ.

Featured Image

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αριθμός των σκαφών που φέρουν το εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» στον ελληνικό αλιευτικό στόλο, ανέρχεται σε 122 σκάφη, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν το αίτημά τους προς την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥπΑΑΤ, μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών Αλιείας της Περιφέρειας, όπου τηρείται και ο φάκελος του σκάφους. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 26 Ιανουαρίου.

Η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας από την οποία προκύπτει ότι έχει καταργηθεί και διαγραφεί το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)», μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας καθώς και από τη σχετική απόφαση κατάργηση/διαγραφής του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της Π.Ε. της Περιφέρειας.

Featured Image