Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) για το έτος 2024.

Στο πλαίσιο της επιτήρησης και ελέγχου του Προγράμματος ΣΕΒ, δίνεται η δυνατότητα παρέκκλισης από την προηγούμενη κατανομή αρμοδιοτήτων, όταν υπάρχουν ειδικές συνθήκες και η αποστολή των δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από βοοειδή των ΠΕ μπορεί να πραγματοποιείται σε διαφορετικό από το παραπάνω ορισμένο εργαστήριο μετά από αιτιολογημένο αίτημα των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών και σύμφωνη γνώμη της κεντρικής αρμόδιας αρχής.

Δείτε την σχετική απόφαση

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%A1%CE%9B4653%CE%A0%CE%93-0%CE%A69?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image