Θα αφορά ζημιές από θεομηνίες.

Ο Οργανισμός πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στην ανάδειξη αναδόχου για το έργο της υλοποίησης των απαιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. για τη διαχείριση του ad hoc προγράμματος ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες στον γεωργικό τομέα, σύμφωνα με την αριθμ. 1494/341065 ΚΥΑ και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Featured Image

Δείτε λεπτομέρειες εδώ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%93646%CE%A8%CE%A7%CE%9E5-2%CE%98%CE%A6?inline=true

Featured Image