Δηλώσεις ΦΠΑ αγρότη που ανήκει στο ειδικό καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων.

Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος που θα επιλέξουν να υπαχθούν στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής του φόρου αυτού, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν.

Παράδειγμα

Δικηγόρος ή λογιστής είναι στο απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων λόγω μικρού τζίρου π.χ. 4.000€. (Εάν ο τζίρος ήταν πάνω από 10.000€ δεν θα απαλλάσσονταν από το ΦΠΑ και θα εντάσσονταν στο κανονικό καθεστώς). Αν συγχρόνως έχει και αγροτική δραστηριότητα, υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο απαλλασσόμενο καθεστώς και για την
αγροτική δραστηριότητα, όταν το σύνολο των εσόδων (χωρίς τον ΦΠΑ) από την επαγγελματική δραστηριότητα και τα αγροτικά είναι μέχρι 10.000€ ετησίως.

Featured Image

Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για τον αγρότη που ανήκει στο ειδικό καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων

Εάν είστε αγρότης του κανονικού καθεστώτος, ο οποίος έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (πραγματοποιήσατε παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών μέχρι 10.000 ευρώ), για το ημερολογιακό έτος 2021 και εφεξής διαβιβάζονται τα εκδοθέντα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά εσόδων τιμολόγησης – εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης) ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA».

Παύει για τα έτη 2021 και επόμενα η υποχρέωση αποστολής των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, καθώς η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται με τη διαβίβαση δεδομένων στη ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA».

Πηγή: ΑΑΔΕ

Featured Image