Τα επικαιροποποιημένα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά τον διοικητικό έλεγχο των αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, έχουν αναρτηθεί οι πίνακες με τους 1.738 δικαιούχους στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 63.532.500 ευρώ, για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

Επίσης, έχει αναρτηθεί πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών και στον οποίο περιλαμβάνονται 41 δικαιούχοι με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 1.445.000 ευρώ, καθώς και πίνακας αιτήσεων, που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης, επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση στήριξης.

Ενστάσεις

Featured Image

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης). Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή pdf. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές.

Να σημειωθεί ότι κατά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υποψήφιος προσβάλει μόνο τα στοιχεία του διοικητικού ελέγχου με τα οποία διαφωνεί και τα οποία δεν του έχουν γνωστοποιηθεί ήδη με τις προηγούμενες αποφάσεις (257604/27/7/2022, 396589/16/11/2022 και 62277/23/02/2023).

Συνεπώς η ενδικοφανής προσφυγή εξετάζεται μόνο όταν στρέφεται εναντίον του διοικητικού ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που στην ενδικοφανή προσφυγή προσβάλλονται και άλλα στοιχεία τα οποία είχαν γνωστοποιηθεί ήδη με την 257604/27/7/2022 και 396589/16/11/2022 και 62277/23/02/2023 αποφάσεις μας, αυτή εξετάζεται μόνο ως προς τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image