Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η εγκύκλιος.

Δημοσιοποίηση πινάκων εγκεκριμένων / απορριπτόμενων αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης Π.3-71 “Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα ” – ΣΣΚΑΠ 2023 – 2027 (εξισωτική αποζημίωση) 2023 –Έναρξη υποβολής ενδ. προσφυγών.

Στις 01 Δεκεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1067/243916/01-08-2023 (Β΄4883) απόφαση του ΥΠΑΑΤ, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στη Παρέμβαση Π.3-71 “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ” του ΣΣΚΑΠ 2023-2027 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2023.

Featured Image

https://www.opekepe.gr/images/documents/Dec2023/3.1.%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_1%CE%B7%CF%82%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3_-%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%9E%CE%97%CE%A3%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%A0.3-7%CE%A3_2023.pdf

https://www.opekepe.gr/images/documents/Dec2023/EGGKYKLIOS_ENDIKOFANWN_PROSFYGVN_2023.pdf

Featured Image